Remont i modernizacja jednocześnie w jednej inwestycji – to możliwe

Piotr Szulczewski 08.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

Część wydatków bezpośrednio w koszty, a część – podwyższająca wartość środka trwałego. Takie wydatki ponoszą często przedsiębiorcy w ramach jednej realizowanej inwestycji w tym samym środku trwałym. NSA wskazał, że takie postępowanie jest dopuszczalne, a podatnik może znaczną część inwestycji zaliczać bezpośrednio w koszty. Przy tym przy ocenie, czy mamy do czynienia z wydatkami na remont należy brać pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp techniczny mające wpływ na sposób i środki realizowania robót tym pojęciem objętych.

Remont i modernizacja jednocześnie w jednej inwestycji – to możliwe

Remont i modernizacja jednocześnie w jednej inwestycji / YAY foto

 

W podejmowanej sprawie NSA (sygn. akt II FSK 2704/15) odniósł się do kwestii rozliczenia kosztów inwestycji celem stworzenia laboratorium. W jej ramach doszło do adaptacji pomieszczeń na Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w budynku administracyjnym. Na podstawie oświadczenia Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych część z tych wydatków została zakwalifikowana przez spółkę do prac remontowych i zaliczona do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, a część była uznana za modernizację.

Zdaniem organu podatkowego działania inwestycyjne nie zmierzały do podtrzymania i odtworzenia wartości użytkowej pomieszczeń, lecz dostosowania ich dla celów funkcjonowania laboratorium, więc nie były remontem.

NSA zgodził się z WSA we Wrocławiu, od którego wyroku rozpatrywał odwołanie, że kluczowym dla sprawy jest charakter poczynionych wydatków w nieruchomości. Jedynie te wydatki, które mają na celu ulepszenie konieczne dla funkcjonowania jednostki (nowego laboratorium) będą miały charakter prac adaptacyjnych. Rolą organu podatkowego jest określenie charakteru rzeczowego wykonanych prac a następnie dokonanie ich kwalifikacji w myśl przepisów prawa podatkowego jako wydatków, które albo podwyższają wartość początkową środka trwałego albo też takich, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wskazał trafnie WSA, od którego wyroku odwoływał się Minister Finansów do NSA, istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego, przy czym w pojęciu tym nie mieści się zwykła bieżąca konserwacja (wyrok NSA OZ Gdańsk z dnia 8 sierpnia 1997r. sygn. akt SA/Gd 159/96, niepubl.). Sama zmiana technologii produkcji elementów środka trwałego, a tym samym zamontowanie nowocześniejszych części składowych środka trwałego nie może być uznane za modernizację (unowocześnienie). Jeżeli zatem podatnik zamontuje nowoczesną dachówkę to należy zakwalifikować takie prace jako remont. Także wymiana starych przewodów elektrycznych bądź wodnych na przewody spełniające obowiązujące normy ma charakter prac remontowych. Niewątpliwie zatem przy ocenie czy mamy do czynienia z wydatkami na remont należy brać pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp techniczny mające wpływ na sposób i środki realizowania robót tym pojęciem objętych.

Natomiast zdaniem NSA, zgodnie z wykładnią przepisów ustawy o PIT, aby wydatki na ulepszenie środków trwałych (czyli wydatki innego rodzaju niż remont) powiększały ich wartość, muszą być kumulatywnie spełnione 3 warunki:

  • po pierwsze, ulepszenie środka trwałego. Ustawa wskazuje na zamknięty katalog ulepszeń. Chodzi o wydatki poniesione na:

a) przebudowę - wg interpretacji słownikowej przebudowa to dokonanie gruntownej zmiany budowli, zmiana struktury wewnętrznej obiektu, nie powodująca zwiększenia pomieszczeń ani kubatury,

b) rozbudowę - tzn. powiększenie kubatury budowli przez dobudowanie nowych partii, powiększenie powierzchni zabudowanej,

c) rekonstrukcję - tzn. odtworzenie czegoś na podstawie zachowanych fragmentów, szczątków, przekazów. Chodzi o odtworzenie określonych elementów, które już istniały,

d) adaptację - tzn. przystosowanie, przeróbka, nadanie czemuś jakiegoś charakteru; w budownictwie wykorzystanie go w innym celu niż pierwotny, przystosowanie obiektu do nowej funkcji,

e) modernizacji - tzn. unowocześnienie, uwspółcześnienie czegoś, wyposażenie obiektu w cechy, których on poprzednio nie posiadał,

  • po drugie - celem wydatków na tak rozumiane ulepszenie jest wzrost wartości użytkowej środka trwałego,
  • po trzecie - kryterium wzrostu wartości użytkowej jest początkowa wartość z dnia przyjęcia środków trwałych do używania w stosunku do wartości po ulepszeniu.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

NSA, 27.10.2017 r., sygn. akt II FSK 2704/15