Pobierz e-pity 2019

Rabaty potransakcyjne rozliczaj na bieżąco

Piotr Szulczewski 28.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Rabaty potransakcyjne rozliczaj na bieżąco

W roku podatkowym, w którym udzielono rabatu potransakcyjnego, należy rozliczać obniżki z tytułu jego wystąpienia. Tym samym rabat nie wpływa na sprawozdania i deklaracje podatkowe roku, w którym wystąpiły obroty, będące podstawą późniejszego udzielenia rabatu potransakcyjnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

Rabaty potransakcyjne rozliczaj na bieżąco

Źródło: Value Stock Images / East News

Sąd rozpatrzył stanowisko spółki, która zawierała umowy z kontrahentami mówiące o rabacie przyznawanym za zamówienie towarów o określonej wartości. Rabat przyznawany miał być potransakcyjnie, do 15 marca roku następnego, czyli już po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego oraz złożenia deklaracji CIT-8 spółki. Rozliczenie rabatów miało następować w formie faktur korygujących albo zbiorczej faktury korygującej VAT wystawionej przez kontrahentów na podstawie uzgodnionego salda obrotów netto za dany okres rozliczeniowy.

A zatem faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się do stanu zaistniałego w przeszłości, przy czym korekta jest wynikiem działań niezależnych od nabywcy. Faktury pierwotne natomiast zostały wystawione poprawnie, ale później kontrahent przyznał rabat, bonifikatę, skonto lub zmienił pierwotną cenę.

NSA: rozliczenia wsteczne godziłyby w sytuację prawno – podatkową podatnika

Zdaniem NSA, nie można uznać za prawidłowe twierdzenia, że korekta winna dotyczyć tych okresów, w których zaliczono wydatki w pierwotnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji należałoby dokonać korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek. Akceptacja stanowiska organu podatkowego prowadziłaby do sytuacji, w której podatnik zostałaby obciążony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, mimo że jego działaniu nie można by zarzucić naruszenia prawa.

Rabat posprzedażowy a obniżanie akcyzy

NSA porównał sytuację podatnika w przypadku naliczania rabatów potransakcyjnych do sytuacji rozpoznawanej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii ustalenia momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dopłaty na środek trwały, od którego dokonano uprzednio odpisów amortyzacyjnych, NSA w wyroku z 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1978/12 uznał, że literalna wykładnia art. 16 ust. 1 pkt 48) u.p.d.o.p. "nie naprowadza na wniosek o konieczności wstecznego odniesienia skutków podatkowych (w zakresie kosztów uzyskania przychodów) dopłaty do środka trwałego, otrzymanej już po rozpoczęciu amortyzacji". Sąd podkreślił przy tym, że "do czasu otrzymania dopłaty, podatnik w istocie ustalał odpisy amortyzacyjne od wysokości faktycznie poniesionych przez niego wydatków na nabycie (wytworzenie) środka trwałego. Skutki ekonomiczne dopłaty wystąpiły przecież nie od momentu rozpoczęcia amortyzacji nabytego środka trwałego, ale jej otrzymania. Już tylko z tych powodów brak podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopłaty na środek trwały, w kontekście wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych". Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 30 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2024/14 oraz z 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 221/13.

Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie wyroku NSA z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 955/14