Pobierz e-pity 2019

Pustej faktury nie wprowadzisz do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

Piotr Szulczewski 20.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Pustej faktury nie wprowadzisz do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

W przypadku wystawienia tzw. pustej faktury, która nie dokumentuje rzeczywistej transakcji, podatnik nie powinien wprowadzać jej do deklaracji złożonej dla potrzeb podatku od towarów i usług. Podatek VAT wynikający z takiej faktury płaci się bezpośrednio do urzędu.

Wystawiona i wprowadzona do obrotu prawnego faktura, w której wykazana jest kwota podatku od towarów i usług zmusza do zapłaty podatku VAT, tak wynika z wyroku NSA z 17 lipca 2014 r. (sygn. akt I FSK 1252/13).

Zasady korygowania faktury

Sąd wskazał, że art. 108 ust. 1 ustawy o VAT dotyczy między innymi faktur wystawionych przez osoby, które wystawiły fakturę z podatkiem dla udokumentowania czynności niedokonanych (fikcyjnych), co powoduje, że w tym zakresie osoby te nie mają przymiotu podatnika w rozumieniu art. 15 Uptu, bowiem ten rodzaj aktywności nie jest objęty treścią art. 5 tej ustawy (podobnie NSA z dnia 29 sierpnia 2012 r.).

W rezultacie zdaniem sądu, pusta faktura, która nie dokumentuje rzeczywistej transakcji, na tle obecnie obowiązującego stanu prawnego, nie powinna być ujęta w ogólnym rozliczeniu podatku należnego, a więc w deklaracji złożonej dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Pusta faktura VAT
Źródło: Thinkstock

Sąd wskazał, że: „W przypadku faktur niepotwierdzających ani dostawy towarów bądź usług, ani otrzymania należności, charakter kwoty wykazanej w fakturze jako podatek należny w istocie niebędącej podatkiem należnym w rozumieniu ustawy o VAT, jest okolicznością niepozwalającą na objęcie tej kwoty systemem rozliczeń dokonywanym przez podatnika w deklaracji VAT-7 w ramach podstawowego mechanizmu opodatkowania podatkiem od towarów i usług: naliczenie podatku należnego – odliczenie podatku naliczonego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt I FSK 1658/07, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Innymi słowy, art. 108 ust. 1 Uptu kreuje obowiązek zapłaty kwoty „podatku” wykazanego w fakturze w oderwaniu od regulacji dotyczących obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego.

Chodzi więc o obowiązek zapłaty, stanowiący powinność skonkretyzowaną już w obrębie tego przepisu bez powiązania w szczególności z instytucjami takimi jak obliczanie i wpłacanie podatku za okresy miesięczne oraz kształtowanie zobowiązania podatkowego według określonych relacji między podatkiem należnym i podatkiem naliczonym. Z tego też względu należy stwierdzić, że zapłata podatku wynikającego z deklaracji VAT-7, w której ujęto „podatek” z tzw. pustej faktury pozostaje bez wpływu na obowiązek jego zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT”.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl