Przyspieszenie amortyzacji poprzez zastosowanie współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacyjną

06.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Przyspieszenie amortyzacji poprzez zastosowanie współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacyjną

Środki trwałe, które posiada przedsiębiorstwo, standardowo podlegają amortyzacji według stawek rocznych określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawodawca jednak przewidział możliwość zastosowania przyspieszonej amortyzacji w stosunku do niektórych środków trwałych po spełnieniu pewnych warunków. 

Korekta sprzedaży - rozliczenie VAT
Źródło: EastNews

Przyspieszona amortyzacja - środki trwałe, które mogą zostać nią objęte

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22i i odpowiednio ustawa o podatku dochodowym od osób prawnym w art. 16i określają, w stosunku do jakich środków trwałych może zostać zastosowana przyspieszona amortyzacja. Do grupy tej należą:

  • budynki i budowle używane w warunkach:
    • pogorszonych
    • złych,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagające szczególnej sprawności technicznej,
  • maszyny i urządzenia zaliczone do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu.

Przyspieszona amortyzacja - budynki i budowle używane w warunkach pogorszonych lub złych

Budynki i budowle, należące do środków trwałych przedsiębiorstwa, można amortyzować szybciej, stosując współczynnik podwyższający standardową stawkę amortyzacji, jeżeli środki trwałe użytkowane są w warunkach pogorszonych lub złych.

Budynki i budowle używane w warunkach pogorszonych

Do budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych ustawa zalicza takie budynki i budowle, które używane są pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu. Dla takich środków trwałych można zastosować współczynnik podwyższający amortyzację nie większy niż 1,2.

Budynki i budowle używane w złych warunkach

Do budynków i budowli używanych w złych warunkach ustawa zalicza takie budynki i budowle, które używane są pod wpływem niszczących środków chemicznych, zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu. Dla takich środków trwałych można zastosować współczynnik zwiększający stawkę amortyzacji nie wyższy niż 1,4.

Dodatkowo, należy przy tym pamiętać, że przyspieszoną amortyzację można stosować tylko w okresie, kiedy wyżej wymienione środki trwałe były użytkowane w warunkach pogorszonych lub złych. Zmiany w stawkach amortyzacyjnych należy wprowadzić od miesiąca następującego po miesiącu, kiedy zaszły zmiany w warunkach użytkowania środków trwałych.

Przyspieszona amortyzacja - maszyny, urządzenia i środki transportu używane bardziej intensywnie lub wymagające szczególnej sprawności technicznej

Za maszyny, urządzenia i środki transportu, za wyjątkiem morskiego taboru pływającego, wymagające szczególnej sprawności technicznej, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Natomiast ustawodawca nie określił, co rozumie przez określenie “maszyny, urządzenia i środki transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych” - więc udowodnienie, że faktycznie tak jest, leży w gestii podatnika. W tym przypadku za zużywanie przeciętne można przyjąć zużywanie środków trwałych według standardowych stawek i czasu amortyzacji.

Do tych środków trwałych można zastosować przyspieszoną amortyzację, stosując współczynnik podwyższający nie większy niż 1,4, przy czym należy mieć na uwadze, że zwiększoną amortyzację ze względu na intensywne użytkowanie lub wymóg szczególnej sprawności technicznej można stosować tylko przez okres, gdy te okoliczności wystąpiły. Zmiany w stawce amortyzacji należy wprowadzić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana sposobu użytkowania środków trwałych.

Przyspieszona amortyzacja - maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu

Przyspieszonej amortyzacji mogą również podlegać maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu, czyli takie, które należą do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną. W przypadku takich urządzeń, podatnik może zastosować przyspieszoną amortyzację, używając współczynnik podwyższający nie wyższy niż 2,0.

Andrzej Lazarowicz
specjalista d/s prawa podatkowego

Zespół wfirma.pl