Przygotuj stan zatrudnienia, by nie zostać płatnikiem zasiłków ZUS

Piotr Szulczewski 28.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Uznanie podmiotu za płatnika zasiłków ZUS wiąże się z wieloma konsekwencjami natury formalnej. Decydujący w tej kwestii jest stan zatrudnienia na 30 listopada tego roku.

Prawo do zasiłków i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają albo płatnicy składek albo bezpośrednio ZUS. Płatnik zobowiązany jest przejąć kwestię wypłat w przypadku, gdy ilość osób, które zgłasza do ubezpieczenia chorobowego przekracza 20 ubezpieczonych. Jedynie za czas po ustaniu okresu ubezpieczenia wypłat dla takich osób dokonuje ZUS. W przypadku, gdy płatnik zgłasza do 20 ubezpieczonych, obowiązki wypłaty zasiłków spoczywają na ZUS.
 

Płatnik zasiłków
Źródło: Thinkstock

Dzień 30 listopada - data ustalenia stanu zgłoszonych ubezpieczonych

W przypadku, gdy płatnik w 2015 r. nie chce wypłacać zasiłków, na 30 listopada powinien zmniejszyć do minimum liczbę ubezpieczonych, będących zatrudnionymi w jego zakładzie. Liczbę ubezpieczonych ustala się bowiem według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

O stanie ubezpieczonych decydują zatem czynności kadrowe podejmowane przez przedsiębiorstwo nie tyle w trakcie całego roku, co w okresie poprzedzającym końcówkę listopada. Na stan ubezpieczonych wpływają wszystkie etaty, w stosunku do których płatnik przedsiębiorstwo pozostaje płatnikiem składek ubezpieczeniowych. W przypadku pracowników będzie to okres od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenia powoduje obowiązek opłacania składek od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Natomiast w przypadku osoby współpracującej okres ten trwa od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności do dnia zakończenia tej współpracy.

Na stan osób ubezpieczonych w zakładzie pracy nie ma natomiast wpływu okres faktycznego opłacania składek (data ich zapłaty) czy też przesyłania formularzy do ZUS. Nie ma też znaczenia, od kiedy dany ubezpieczony uzyskuje prawo do otrzymywania zasiłku po tzw. okresie wyczekiwania lub też od kiedy to prawo traci.

O ile zatem z końcem października lub w trakcie listopada przedsiębiorstwo zredukuje stan ubezpieczonych, wówczas może w 2015 r. pozostać zwolnione z obowiązku wypłaty zasiłków osobom ubezpieczonym, dla których pozostaje płatnikiem składek.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl