Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przychody emeryta i rencisty w 2019 r. - kwoty ograniczające i zawieszające świadczenie

Piotr Szulczewski

Zmienia się wysokość wynagrodzenia, jakie od 1 marca 2019 roku uzyskiwać może osoba pobierająca świadczenie emerytalne i rentowe bez ograniczenia lub zawieszenia tych świadczeń. 

Zgodnie z nowymi limitami:

 • Ograniczenie świadczenia wystąpi w przypadku, gdy podatnik uzyska wynagrodzenie przekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 404 zł 70 gr,
 • Zawieszenie świadczenia nastąpi, gdy wynagrodzenie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 322 zł 90 gr.

Zawiadom ZUS o dodatkowych przychodach do końca lutego

Ustalając wartość przychodu należy pamiętać, że:

 • Uznaje się za niego kwoty uzyskiwane z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności oraz działalność wykonywaną za granicą),
 • Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Przychód ustala się również u osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.
 • Nie ustala się przychodów ograniczających lub zawieszających prawo do emerytury lub renty w przypadku pobierania honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.
 • za przychód uważa się natomiast kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Limity przychodów dla świadczeń przedemerytalnych

Jednocześnie ustalone zostały limity przychodu w okresie pobierania świadczeń przedemerytalnych. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148 oraz z 2019 r. poz. 39):

 1. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 1146,30 zł miesięcznie;
 2. graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 3209,60 zł miesięcznie;
 3. roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 13 755,60 zł;
 4. roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 38 515,20 zł.