Przepisy o „milczących interpretacjach” powinny zostać uzupełnione

Piotr Szulczewski 29.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25.09.2014 r. wskazał na zgodność z przepisami Konstytucji zasad wydawania milczących interpretacji prawa podatkowego. Uzasadniając wyrok wskazano, że nie ma przeszkód, by kwestie dochowania terminu odnosić do daty sporządzenia interpretacji, a nie do jej doręczenia.

Problem, jaki był przedmiotem wyroku dotyczył dochowania terminu wydania interpretacji. Interpretacja powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż po 3 miesiącach, od dnia otrzymania wniosku podatnika. Rozstrzygnięcia wymagała zgodność z Konstytucją zasady w myśl której termin ten uznaje się za zachowany, gdy w terminie 3 miesięcy interpretacja zostanie wydana, lecz doręczenie będzie miało miejsce dopiero po upływie tego okresu.

Jak wskazał TK interpretacji nie można traktować tak, jak indywidualnego aktu administracyjnego, w konsekwencji czego jest ono odmiennie niż decyzja administracyjna, kreująca sytuację podatnika. Po wydaniu interpretacji czy też po jej doręczeniu sytuacja podatnika się nie zmienia: jest ona taka sama w momencie sporządzenia i otrzymania – doręczenia interpretacji. Sytuacji prawnej podatnika nie zmienia także ochrona prawna przysługująca wnioskodawcy, który zastosuje się do wydanej interpretacji.

Zdaniem Trybunału nie ma zatem przeszkód, aby kwestie dochowania terminu odnosić do momentu sporządzania interpretacji podatkowej. Data uzyskania interpretacji do wglądu po 3 miesiącach nie rodzi większej niepewności niż w sytuacji, gdy trzymiesięczny termin liczony byłby do daty doręczenia interpretacji.

 

Konieczne zmiany w prawie

Trybunał wskazał jednak na konieczność zmian przepisów regulujących wydawanie interpretacji. Zmiana miałaby na celu uczynienie sytuacji prawnopodatkowej wnioskodawcy pewniejszą, niż to ma miejsce obecnie.

Zdaniem Trybunału zasadne jest, by wnioskodawca był informowany przed upływem trzymiesięcznego terminu, czy interpretacja została wydana i czy organ zgodził się ze stanowiskiem wskazanym we wniosku. Obecnie taka możliwość istnieje tylko w ramach inicjatywy występującej po stronie zainteresowanego (w ramach zasady jawności postępowania).

Treść orzeczenia Trybunału

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Leon Kieres – przewodniczący

Zbigniew Cieślak – sprawozdawca

Wojciech Hermeliński

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Andrzej Wróbel,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 września 2014 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567 i 915), rozumiany w ten sposób, że pojęcie „niewydanie interpretacji” nie oznacza braku jej doręczenia w terminie określonym w art. 14d powołanej ustawy, jest zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl