Przelewasz pieniądze na konto żony? Spróbują doliczyć Ci 20% podatku

Piotr Szulczewski 23.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

Nie każdy przelew, dokonywany na rzecz małżonka stanowi darowiznę. Charakter dokonywanego przelewu wynikać musi z całości wzajemnych stosunków panujących w małżeństwie. O dokonaniu darowizny nie może świadczyć wyłącznie oświadczenie małżonków złożone przez nich organowi podatkowemu.

Ile można pożyczyć od rodziny i znajomych, żeby nie zapłacić podatku?

Przelew dokonany przez jednego małżonka na rachunek drugiego nawet, w przypadku systemu rozdzielności majątkowej małżeńskiej, traktować należy jako darowiznę jedynie, gdy następuje przekazanie środków własnych jednego z małżonków. W przypadku natomiast, gdy podatnik złoży przed organem podatkowym oświadczenie o dokonaniu darowizny, a następnie drugi małżonek nie potwierdzi jego stanowiska lub odwoła wcześniejsze oświadczenie, organ powinien uznać jako właściwą - sankcyjną stawkę podatku 20%. Przypadek taki ma miejsce np. przy środkach pochodzących ze wspólnej lokaty bankowej czy przekazywanych na wspólne utrzymanie domu lub wychowanie dzieci.

Oświadczenie o darowiźnie będzie jedynie dowodem w postępowaniu. Prawidłowa prawna ocena tego dowodu powinna zostać dokonana po uzupełnieniu materiału dowodowego co do tego, czy pieniądze były własnością darczyńcy, czy też kwoty innego pochodzenia. Innymi słowy, organ musi dodatkowo wykazać, że faktycznie miała miejsce darowizna i nie może poprzestać na samym odwołanym przez małżonków oświadczeniu.

Wyrok WSA w Szczecinie z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 100/14

Piotr Szulczewski,
PIT.pl