Pobierz e-pity 2019

Przedsiębiorco, zapomnij o wcześniejszej emeryturze

Piotr Szulczewski 30.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

Staż pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze uprawnia do świadczeń z ZUS jeszcze przed osiągnięciem podstawowego wieku emerytalnego. Problem w tym, że organ ubezpieczeniowy wypłat tych odmawia przedsiębiorcom, wykonującym te same czynności, co zatrudnieni na etacie.

Dodatkowe zarobki a zmniejszenie lub zawieszenie wcześniejszej emerytury

Przepisy wskazujące prawo do wcześniejszej emerytury, przy opisywaniu uprawnień emerytalnych posługują się pojęciem pracownika. W przypadku, gdy przedsiębiorca, narażony na działanie tych samych czynników chce wystąpić o wcześniejszą emeryturę, ZUS odmówi mu świadczenia. Decyzja ZUS uzasadniona będzie wykładnią pojęcia pracownik, użytego w przepisach o wcześniejszych emeryturach. Zgodnie z nimi, to pracownik nabywa uprawnienia do świadczeń emerytalnych pracując w warunkach szczególnych lub wykonując pracę o szczególnym charakterze. Zgodnie natomiast z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, a nie osobę wykonującą te same czynności na podstawie innego stosunku prawnego lub w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Wcześniejsza emerytura przedsiębiorcy

Źródło: Fuse/Thinkstock

Powoduje to, że prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje wyłącznie osobie, która udowodniła staż pracy w warunkach szczególnych lub pracy o szczególnym charakterze w ramach stosunku pracy. Świadczenia nie uzyska prowadzący samodzielną działalność gospodarczą.

Sytuacja dotyka szczególnie osób przechodzących na samozatrudnienie na wniosek zakładu pracy. Osoby te, pozostając narażone na działanie czynników szkodliwych, wykonują po otwarciu własnej firmy, czynności podobne do tych, które niedawno świadczyły będąc na etacie. Mimo to po osiągnięciu wcześniejszego wieku emerytalnego, nie uzyskają takich samych świadczeń co pracownicy, którzy pozostali zatrudnieni na etacie.

Ten sam kierunek wykładni prezentują organy i sądy w stosunku do zleceniobiorców. Przykładowo, skład poszerzony 7 sędziów SN orzekł o odmienności podstawy ubezpieczenia w przypadku zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i zlecenie, odmawiając prawa do wcześniejszej emerytury (sygn.. akt I UZP 7/09).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983, nr 8, poz. 43).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl