Prywatne mieszkanie w kosztach działalności gospodarczej

Piotr Szulczewski 09.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Nie tylko lokal nabyty celem prowadzenia w nim działalności gospodarczej może powodować powstanie kosztów podatkowych, a w efekcie przyczynić się do obniżenia podatku dochodowego. Amortyzować można również lokal prywatny.

Prywatny lokal wykorzystywany w działalności gospodarczej można amortyzować. Kosztem uzyskania przychodów są jednak wyłącznie odpisy amortyzacyjne od tej części budynku lub mieszkania, która wykorzystywana jest dla celów działalności gospodarczej.

Prywatne mieszkanie w kosztach
Źródło: Thinkstock

Amortyzacji podlegać może zarówno majątek osobisty podatnika, jak i stanowiący jego współwłasność majątkową małżeńską. W przypadku małżonków odpisów dokonywać można niezależnie od udziałów w majątku stanowiącym majątek wspólny pod warunkiem jednak, że drugi z małżonków nie wykorzystuje nieruchomości dla celów własnej działalności gospodarczej.

Podatnik co do zasady nieruchomość stanowiącą jego majątek prywatny powinien wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Nieruchomość podlega zatem wycenie – która stanowi podstawę ustalenia odpisów amortyzacyjnych.

 

Ustalenie wartości początkowej prywatnego mieszkania lub budynku

Wartość początkową ustala się w oparciu co do zasady o cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych nabytych przed dniem założenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Podatnicy mogą alternatywnie ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł. Za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. W takim przypadku nie ma obowiązku wprowadzać nieruchomości do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

 

Jak długo można amortyzować mieszkanie prywatne?

Odpisów amortyzacyjnych dokonywać można według różnych stawek procentowych, ustalanych w zależności od przyjętej metody amortyzacji. Podstawowa stawka amortyzacyjna dla budynków mieszkalnych to 1,5% wartości początkowej rocznie. W przypadku budynków mieszkalnych używanych, po raz pierwszych wprowadzanych do ewidencji środków trwałych stawka ta wynosi 10% (amortyzacja 10 lat).

Odpowiednio kosztami działalności gospodarczej mogą być również:

  • Koszty eksploatacji nieruchomości, w części proporcjonalnej do prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Wydatki na remont w związku z prowadzoną firmą,
  • Koszty związane wyłącznie z działalnością – np. ustalony podatek od nieruchomości w wysokości podwyższonej ze względu na prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl