Pobierz e-pity 2019

Prywatna pożyczka tylko niekiedy trafi do rocznej deklaracji PIT

Piotr Szulczewski 10.04.2015 10:00 (aktualizacja: )

Osoby, które uzyskały przychód z tytułu odsetek od udzielonej innej osobie pożyczki, nie mają co do zasady obowiązku wykazywać ich w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeżeli jednak pożyczki udzielają innej osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to wówczas zmuszone są samodzielnie ustalić podatek, a także zadeklarować go przed organem podatkowym.

Odsetki od pożyczki udzielonej innej osobie rozliczać należy w zależności od tego, komu pożyczka została udzielona. W przypadku, gdy pożyczkobiorcą będzie przedsiębiorca, na udzielającym nie ciążą żadne obowiązki podatkowe.

Źródło: Thinkstock.com

Zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361), od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej. Ryczałtowy pobór podatku powoduje, że nie trzeba z końcem roku składać deklaracji podatkowej oraz płacić dodatkowo podatku z tego tytułu.

Na płatniku ciąży natomiast w trakcie roku obowiązek poboru podatku z tego tytułu i obniżenia wypłacanych odsetek o kwotę podatku, a także jego wpłaty na rzecz organu skarbowego. Zryczałtowany podatek pobiera się przy tym bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania – pobiera się go licząc podatek 19% od samej wartości odsetek, a nie innych kosztów okołokredytowych.

Płatnicy, którzy są:

  • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  • osobami prawnymi lub ich jednostkami organizacyjnymi
  • jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej,

- są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów pożyczek udzielanych im przez osoby fizyczne, które nie prowadzą w tym zakresie działalności gospodarczej. Płatnicy są zobowiązani również wykazać kwoty pobieranego ryczałtowo podatku w deklaracji PIT-8AR. 

Jeżeli natomiast pożyczka udzielana jest między dwoma osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, to podatek ryczałtowy opłacić powinien sam  podatnik. Jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić. Dodatkowo powinien on w zeznaniu PIT-36 w poz. 197 ująć kwotę wynikającego z tytułu odsetek podatku do zapłaty (Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika).

Piotr Szulczewski, PIT.pl