Prowadzisz najem prywatny i działalność? Pamiętaj o wspólnym limicie do kasy fiskalnej

17.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

2015-06-18

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które równocześnie zajmują się najmem prywatnym, muszą pilnować limitu nakazującego instalację kasy fiskalnej. W tej kwestii często powstaje wątpliwość, czy obrót z działalności łączy się z obrotem z najmu prywatnego. Jak wygląda kwestia ustalenia wysokości limitu?

Źródło: EastNews

Najem prywatny a kasa fiskalna

1 stycznia 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z przytoczonymi regulacjami zwolnienie z obowiązku ewidencjonowanie przychodu za pomocą kasy rejestrującej obowiązuje podmioty wykonujące działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami, bez względu na to, czy są to mieszkania, lokale użytkowe, działki, czy grunty rolne, po spełnieniu określonych warunków.

Jednakże, aby skorzystać z takiego przywileju należy spełnić jeden z trzech warunków. Są nimi:

  • płatności za najem rozliczane są za pomocą rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Należy jednak pamiętać, żeby transakcje były każdorazowo odpowiednio opisane. Prawidłowy opis pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie transakcji.
  • transakcja najmu zostanie udokumentowana fakturą. Dokument taki powinien zostać wystawiany za każdy okres rozliczeniowy (najczęściej za każdy miesiąc). Wówczas wynajmujący powinien odpowiednio udokumentować całość obrotu. Dodatkowo, gdy najem dotyczy lokalu mieszkalnego, może korzystać ze zwolnienia z VAT.

Ważne

1 stycznia 2014 roku rachunki zostały praktycznie zastąpione fakturami bez VAT. Przy wystawianiu faktury za najem mieszkania można ując stawkę podatku “zw” pamiętając o dodaniu podstawy zwolnienia. 

  • obroty w ramach danego roku podatkowego nie przekroczyły kwoty 20 tys. złotych. W przypadku gdy najem został rozpoczęty w trakcie roku podatkowego limit ustalany jest proporcjonalnie do okresu jego prowadzenia.

Działalność gospodarcza oraz najem prywatny - jak ustalać limit?

Osoby prowadzące działalność działalność gospodarczą, które jednocześnie zajmują się najmem prywatnym mogą zastanawiać się, czy muszą ustalać wspólny limit do kasy fiskalnej (w wysokości 20 tys zł w ciągu roku podatkowego).

Ważne

Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (par. 2 pkt 2):

W przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w poz. 21, 26 (Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ), 27 i 49 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą.

Sprawa jest prosta, gdy podatnik zajmuje się wyłącznie najmem prywatnym. Wówczas jeżeli całość obrotu udokumentowana jest fakturą może korzystać ze zwolnienia bez względu na limit obrotów.

Przykład 1

Pan X od początku 2014 roku wynajmuje studentom mieszkanie. Co miesiąc wystawia fakturę w kwocie 3000 zł. W związku z tym na koniec 2014 roku obrót z wynajmu wynosi 36 000 zł (czyli przekracza kwotę ustawowego limitu).

Jako że Pan X co miesiąc wystawia fakturę za wynajem, nie musi instalować kasy fiskalnej, gdyż całość obrotu udokumentowany został fakturą.

Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy najemcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która równocześnie trudni się najmem prywatnym.

Przykład 2

Przedsiębiorca N świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tym zakresie korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej - w poprzednim roku podatkowym (2014) jego obrót nie przekroczył kwoty 20 tys. zł (bez podatku VAT).

Z początkiem 2015 roku zarejestrował dodatkowo najem prywatny i od tego okresu rozpoczął wynajem mieszkania. Co miesiąc wystawia fakturę na kwotę 5000 zł.  Od początku 2015 roku osiągnął w działalności odpowiednio obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, w wysokości:

  • styczeń: 1500 zł
  • luty: 2000 zł
  • marzec: 1600 zl

W marcu osiągnął łączny obrót (od początku roku) z działalności w kwocie 5 100 zł.

W tej sytuacji, pomimo tego, że wystawia najemcy co miesiąc fakturę będzie musiał zsumować obrót z działalności z obrotem z najmu prywatnego.

W związku z tym w marcu osiągnie łączny obrót w kwocie 20 100 zł, a tym samym będzie miał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej w terminie 2 miesięcy.

Ważne

Na mocy par. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Autor: Andrzej Lazarowicz specjalista d/s prawa podatkowego wfirma.pl

Zespół wfirma.pl