Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy

07.06.2016 10:00 (aktualizacja: )

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy ma zostać powołany w celu wzmożonej ochrony interesów przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To kolejny projekt PSL. Pierwszy złożyli 3 lata temu, jeszcze w 2013 roku.

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy

Źródło: YAY foto

Instytucja Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, zwanym dalej RPP, jest koncepcją powstałą na bazie doświadczeń i przemyśleń pierwszego Społecznego Rzecznika Przedsiębiorców Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (lata 2003-2004). Zadaniem RPP byłaby obrona interesów przedsiębiorców w sytuacjach konfliktowych, w których stroną przeciwną jest Państwo. Sprawy, w których stronami pozostającymi w konflikcie byliby przedsiębiorcy, zgodnie z przedstawianą koncepcją, byłyby wyłączone z ingerencji RPP.

Przedsiębiorcy jako szczególnie ważna kategoria obywateli, w której upatruje się motoru napędowego rozwoju gospodarczego Polski, często narażeni są na spory w których stroną przeciwną są organy ścigania, administracja rządowa i samorządowa oraz organy kontrolne. Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców, których nie stać na profesjonalną obsługę prawną, są to spory trudne do wygrania nawet jeśli racje są po ich stronie. Do WSA co roku wpływa około 1000 spraw dotyczących działalności gospodarczej, także z udziałem podmiotów zagranicznych. Teoretycznie w sytuacjach spornych pomiędzy przedsiębiorcami a organami, organizacjami i instytucjami organem do którego można zwrócić się o pomoc jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Niestety praktyka pokazała, że organ ten, ze względu na liczne sprawy o większym ciężarze gatunkowym, nie podejmuje w większości przypadków spraw indywidualnych przedsiębiorców, zajmując się sprawami systemowymi.

W części dotyczącej źródeł finansowania i skutków dla budżetu zakłada się obciążenie Funduszu Pracy w kwocie zbliżonej do budżetu Rzecznika Praw Dziecka, czyli w kwocie 10 mln złotych.

Kompetencje Rzecznika Praw Przedsiębiorcy

Kompetencje RPP wykazują pewne podobieństwo do kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, które to instytucje mają umocowanie konstytucyjne.

RPP podejmuje działanie z własnej inicjatywy jak również na wniosek przedsiębiorców, pracodawców albo organizacji zrzeszających przedsiębiorców lub pracodawców. Do kompetencji Rzecznika nie należy jednak podejmowanie spraw, w których stronami postępowania są przedsiębiorcy pozostający w sporze między sobą lub w sporach z pracownikami. W przypadku gdy do RPP skierowany jest odpowiedni wniosek, Rzecznik może: podjąć sprawę, poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania, przekazać sprawę według właściwości innemu organowi, nie podjąć sprawy – zawiadamiając o tym wnioskodawcę i osobę, której sprawa dotyczy. Jeżeli RPP podejmie się sprawy ma dwie możliwości działania: samodzielne prowadzenie postępowania wyjaśniającego lub zwrócenie się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów (w szczególności do organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, zgodnie z ich kompetencjami). RPP prowadząc postępowanie ma prawo:

  • zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu,
  • żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe,
  • zgłosić udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących praw przedsiębiorców oraz brać udział w tych postępowaniach,
  • występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw przedsiębiorców,
  • wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi,
  • żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa,
  • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi,
  • wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii.

Do kompetencji RPP zaliczyć można również możliwość zwracania się do właściwych organów, organizacji lub instytucji, z prośbą o podjęcie działań na rzecz przedsiębiorcy z zakresu ich kompetencji.

Projekt ustawy przewiduje, że jej przepsiy miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Źródło: sejm.gov.pl