Programy motywacyjne będą opodatkowane dwukrotnie

Piotr Szulczewski 22.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Nowelizacja ustawy o podatku PITzmusza do podwójnego opodatkowania akcji i udziałów, które w ramach programów motywacyjnych otrzymają pracownicy, menedżerowie czy zarządzający jednostką.

Programy motywacyjne będą opodatkowane dwukrotnie

Programy motywacyjne będą opodatkowane dwukrotnie / YAY foto


 

Zgodnie z mającą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. zasadą wynikającą z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

  1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT,
  2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT

− podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Tytuły z których powstać może przychód, wskazane w art. 12 i 13 to przede wszystkim umowa o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, umowa o dzieło, zlecenie, działalność menedżerska i o zarządzanie podmiotem, wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych.

Dzięki takiej zmianie przepisów, samo wydanie akcji lub udziałów nie stanowi o konieczności zapłaty podatku. Unika się więc naliczenia go podwójnie – pierwszy raz przy wydaniu papierów wartościowych, drugi – przy ich odpłatnej sprzedaży.

Przepisy powyższe mają jednak zastosowanie wyłącznie do dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (takie brzmienie wskazuje nowy art. 24 ust. 12a ustawy o PIT). W efekcie jeżeli program motywacyjny dotyczyć będzie polskiej spółki – podatek zapłacony musi zostać dwukrotnie – inaczej niż ma to miejsce w spółkach zagranicznych, promujących swoich polskich pracowników programami motywacyjnymi – gdzie będzie on wyliczany dopiero w chwili faktycznego zbycia wydanych im papierów. Taka przynajmniej jest literalna wykładnia uchwalonych właśnie przepisów nowelizujących ustawę o PIT i CIT i, co do zasady, będzie ona stosowana przez organy podatkowe.

Co to jest program motywacyjny?

Przez program motywacyjny w rozumieniu nowelizacji, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

  1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT, albo
  2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT

− w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji tej spółki.

Piotr Szulczewski, PIT.pl