Pobierz e-pity 2020

Program Płatnik - informacje z ZUS

08.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Program Płatnik jest bezpłatnym narzędziem udostępnianym płatnikom składek, który służy do przygotowania i przekazania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Program Płatnik to nowe rozwiązanie, które umożliwia dostęp on-line do informacji zgromadzonych na koncie płatnika składek w Zakładzie, a tym samym umożliwia wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wersja 8.01.001 i 8.01.001A programu Płatnik przestaje obowiązywać

Program przeznaczony jest do instalowania i użytkowania zarówno przez płatników składek jak i przez podmioty upoważnione, którzy instalują program Płatnik po raz pierwszy lub już korzystali z wcześniejszej wersji programu.

Funkcje udostępnione w programie Płatnik ułatwią sporządzanie dokumentów na podstawie danych zaewidencjonowanych na koncie płatnika składek i na kontach ubezpieczonych w ZUS oraz ich weryfikację. Najważniejsze funkcjonalności Programu Płatnik zostały przedstawione w niniejszej broszurze.

Program Płatnik

Źródło: ThinkStock

Główne funkcje programu

W programie Płatnik w wersji 9.01.001 dostępne są następujące funkcje:

 1. POBIERANIE DANYCH Z ZUS – umożliwia udostępnienie w programie Płatnik danych zapisanych na kontach płatnika i ubezpieczonego w ZUS,
 2. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH – nie dokonasz wysyłki, jeżeli m.in.; w wysyłanym zestawie będą znajdować się dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, przy przekazywaniu do ZUS dokumentów rozliczeniowych z różnymi identyfikatorami w tej samej przesyłce,
 3. INFORMOWANIE O STANIE PRZETWORZENIA DOKUMENTÓW WYSŁANYCH DO ZUS – otrzymasz informacje, czy dokumenty przekazane do Zakładu zostały przetworzone, odrzucone czy też oczekują na wyjaśnienie przez pracownika ZUS,
 4. AUTOMATYCZNE TWORZENIE DOKUMENTÓW WYREJESTROWANIA UBEZPIECZONYCH – na podstawie zapisanego dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowania płatnika) program umożliwia automatyczne utworzenie dokumentów ZUS ZWUA dla zatrudnionych pracowników,
 5. INFORMOWANIE PŁATNIKA O KONIECZNOŚCI UTWORZENIA DOKUMENTÓW WYREJESTROWANIA CZŁONKÓW RODZIN –podczas zapisu dokumentu ZUS ZWUA otrzymasz komunikat o możliwości utworzenia dokumentów wyrejestrowujących członków rodzin ZUS ZCNA,
 6. PODPOWIADANIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ PŁATNIKA PRZY TWORZENIU DOKUMENTU ZUS ZBA – przy tworzeniu dokumentu ZUS ZBA, program umożliwia pobieranie numerów rachunków z listy rachunków znajdujących się w Kartotece Płatnika,
 7. PODPOWIADANIE ADRESÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZGŁOSZONYCH PRZEZ PŁATNIKA PRZY TWORZENIU DOKUMENTU ZUS ZAA - przy tworzeniu dokumentu ZUS ZAA, program umozliwia pobieranie adresów z listy adresów dostępnych w Kartotece Płatnika,
 8. TWORZENIE DOKUMENTÓW: INFORMACJA MIESIĘCZNA I ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ (ZUS IMIR) - umożliwa utworzenie dla wybranego ubezpieczonego. Informacji miesięcznej lub Informacji rocznej za jeden lub kilka wskazanych okresów rozliczeniowych, a także za cały rok. Informacja dla ubezpieczonego za wybrany okres jest tworzona na podstawie dokumentów przetworzonych i zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS,
 9. WYMUSZENIE KOREKTY RAPORTÓW ZUS RCA W PRZYPADKU ZMIANY STOPY PROCENTOWEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE NA ZUS DRA - program poinformuje Cię o konieczności przekazania do ZUS raportów z przeliczoną składką na ubezpieczenie wypadkowe. Dotyczy to przypadków, gdy na deklaracji korygującej ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) wprowadzono zmianę stopy procentowej w stosunku do deklaracji o wcześniejszym numerze. Program skopiuje brakujące pozycje raportów ZUS RCA (imienny raport miesięczny) do kompletu korygującego,
 10. PRZEKAZYWANIE TYLKO POZYCJI ZMIENIONYCH W KOMPLETACH KORYGUJĄCYCH – przed wysłaniem zestawu kompletu korygującego program umożliwi usunięcie niezmienionych pozycji raportów, raporty korygujące wysyłane są bowiem tylko za osoby, za które dane uległy zmianie,
 11. WARUNKOWE PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW Z ISTOTNYMI BŁĘDAMI –kwalifikuje dokumenty do dodatkowej kontroli w ZUS, przed skierowaniem ich do przetworzenia i zapisaniem danych w nich zawartych na koncie płatnika i ubezpieczonych. Dokumenty kwalifikowane są do kontroli w ZUS jeśli zostanie dla dokumentu odpisany błąd typu „ostrzeżenie” lub „poważny”.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji programu, pobierania danych z ZUS, tworzenia dokumentów oraz ich wysyłki, zostały opisane w dokumentach: „Program Płatnik Dokumentacja użytkownika” oraz „Program Płatnik Dokumentacja administratora” oraz w szkoleniu elektronicznym. Dokumenty są dostępne na stronie http://pue.zus.pl/platnik/

<< czytaj cały biuletyn ZUS

Źródło: ZUS.pl