Pobierz e-pity 2019

Produkty z własnej uprawy będą opodatkowane – powyżej 7 tys. zł przychodu lub ryczałtem 2%

Piotr Szulczewski 10.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Produkty z własnej uprawy będą opodatkowane – powyżej 7 tys. zł przychodu lub ryczałtem 2%

Sejm przyjął projekt ustawy zmieniający zasady opodatkowania przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Przepisami zajmie się teraz Senat.

Do tzw. innych źródeł przychodów należeć będą kwoty uzyskane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy i pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, produkty roślinne i zwierzęce, których nie rozlicza się w ramach tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Chodzi np. o miody, konfitury, mleko, mąkę. Warunkiem, jest, że rolnik nie prowadzi działów specjalnych produkcji rolnej, a produkt nie musi być opodatkowany podatkiem akcyzowym.

Źródło: Thinkstock.com

Dotychczas sprzedaż tego rodzaju generowała obowiązek założenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie szereg obowiązków ewidencyjnych. Obecnie sprzedaż możliwa będzie poza działalnością pod warunkiem, że nie będzie wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby ich firm, przetwarzanie oraz sprzedaż odbywać się będzie przy zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło oraz umów o podobnym charakterze, a sprzedaż ma miejsce wyłącznie w gospodarstwach lub na targowiskach. Dodatkowo obowiązkowo musi być prowadzona ewidencja sprzedaży.  

Nie więcej niż 7 tys. zł lub ryczałtowo

Sejm nie wniósł poprawek co do kwoty, która była wcześniej proponowana jako zwolniona z opodatkowania. Zwolnieniu podatkowemu podlegają przychody ze sprzedaży do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 7 tys. zł. Nadwyżka ponad tę kwotę opodatkowana będzie według skali, tak jak inne przychody uzyskane z tzw. innych źródeł przychodów.

Dopuszczalne będzie  jednak również opodatkowanie tego rodzaju przychodów ryczałtem, a zatem bez stosowania kwoty zwolnionej z podatku. Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosić ma 2% zadeklarowanego i prawidłowo zaewidencjonowanego przychodu.

Działy specjalne - księgi a podatek ryczałtowy

Do zmian, które w dalszym procesie legislacyjnym mają szansę wejść w życie należą m.in. ustalenie, że prowadzący działy specjalne nie muszą zgłaszać prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy i tak objęci byliby obowiązkiem ich prowadzenia ze względu na przepisy o rachunkowości. Dotychczas takie zgłoszenie powinno było nastapić. Podatnicy stosujący natomiast normy szacunkowe zobowiązani będą dostarczać deklarację o rodzajach i rozmiarach prowadzonych upraw lub chowu czy hodowli do 20 stycznia danego roku podatkowego (obecnie oświadczenie składa się do 30 listopada roku poprzedniego).

Planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Piotr Szulczewski, VAT.pl