Pobierz e-pity 2019

Procedura marży dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

06.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

06.06 Procedura marży dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Prowadzenie działalności w zakresie obrotu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami wiąże się wielokrotnie z koniecznością zakupu towarów od osób fizycznych. Powoduje to brak możliwości obniżenia podatku należnego o naliczony w związku z dokonaniem tych zakupów, a co za tym idzie przy sprzedaży opodatkowany podatkiem od towarów i usług opodatkowana rzeczywiście jest opodatkowana cała wartość obrotu, a nie jedynie wartość dodana. Mając powyższe na względzie, w ustawie z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług w art. 120 zostały wprowadzone szczególne procedury rozliczania podatku VAT dotyczące dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (dalej zwane towarami).

Faktura VAT stosujących opodatkowanie marżą

Powyższe uprawnienie przewiduje, iż w przypadku prowadzenia działalności w zakresie wskazanym powyżej, a więc w przypadku sprzedaży uprzednio nabytych towarów przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Sposób obliczenia marży dla celów podatku od towarów i usług można w uproszczeniu przedstawić następująco:

MARŻA = cena sprzedaży – cena nabycia – VAT

Podatnik nie jest zobowiązany do rozliczania tego typu transakcji w procedurze marży, gdyż może się rozliczać na zasadach ogólnych. Istotą tej szczególnej formy rozliczeń jest opodatkowanie marży, a więc faktycznej wartości dodanej. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wielokrotnego opodatkowania tego samego towaru, co w konsekwencji mogłoby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność tych towarów.

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Procedurę marży można zastosować dla towarów nabytych od:

  1. podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT lub podatku od wartości dodanej,
  2. podatników zwolnionych przedmiotowo (z uwagi na zakres działalności) lub podmiotowo (z uwagi na wysokość obrotów) z podatku od towarów i usług,
  3. podatników, w przypadku gdy dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży,
  4. podatników podatku od wartości dodanej jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających polskim regulacjom dotyczącym dostawy towarów używanych lub drobnych przedsiębiorców lub jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających polskim regulacjom dotyczących opodatkowania marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Wspólną cechą wyżej wskazanych przypadków jest brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z ich nabyciem.

Procedura marży może zostać również zastosowana do dostawy:

  1. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika,
  2. dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców tych twórców,
  3. dzieł sztuki nabytych od podatnika, innego niż pośrednik, opodatkowanego podatkiem według stawki 7%.

Warunkiem zastosowania marży jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania przed dokonaniem dostawy. Takie zawiadomienie jest ważne przez okres dwóch lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik dokonał zawiadomienia. Po upływie tego okresu i chęci dalszego korzystania z tego uprawnienia, podatnik jest zobowiązany dokonać powtórnego zawiadomienia.

W przypadku wyboru procedury marży podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia od nabywanych przez niego

  1. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków przez niego importowanych;
  2. dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
  3. dzieł sztuki nabytych od podatnika niebędącego podatnikiem opodatkowanym procedurą marży.

Podobnie, procedury odliczenia podatku naliczonego nie zastosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych procedurą marży.
 

Mateusz Teodorczuk Konsultant Podatkowy
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.