Problem z odsetkami od zaliczek za grudzień

Piotr Szulczewski 16.08.2013 10:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Zmiana przepisów dotyczących zaliczek na podatek dochodowy wpłacanych do 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym skomplikowała kwestię odsetek od zaległości podatkowych.

Dotychczas wpłaty dokonywane po 31 grudnia roku podatkowego uznawane były za płatność na poczet podatku rocznego, a nie na poczet zaległych zaliczek na podatek. Konsekwencją powyższego było, że odsetki za zwłokę z tytułu niewpłaconych do końca roku zaliczek na podatek naliczane były aż do dnia złożenia zeznania rocznego ewentualnie, gdy zeznanie nie zostało złożone w terminie – do ostatecznego dnia na złożenie tego zeznania (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2009 r., sygn.. akt IPPB1/415-498/09-2/AG).
 

Kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych

Obecnie zaliczkę podatkową za ostatni okres roku podatkowego należy uiszczać do 20 stycznia roku następnego, chyba że wcześniej dokonano rocznego rozliczenia podatkowego. Oczywistym wydaje się zatem, że wpłaty w roku następującym po danym roku nie należy traktować automatycznie jako zapłaty podatku, lecz jako zapłatę zaliczki na podatek.

We wcześniejszym stanie prawnym, WSA w Lublinie w wyroku z 10 lutego 2010 r. (sygn.. akt I SA/Lu 670/09) uznał, że wpłata przez podatnika po zakończeniu roku, a przed złożeniem zeznania podatkowego będzie wpłatą nie na poczet zaliczek, lecz na poczet zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy. Zdaniem sądu zobowiązanie z tytułu zaliczek traci swoją odrębność prawną z końcem roku, a jego byt prawny nie ma już miejsca.

 

Od 2012 r. nie obowiązuje podwójna zaliczka za listopad

W obecnym kształcie przepisów - czyli po wydłużeniu terminu zapłaty zaliczek, byt prawny tych zaliczek ponownie nabiera znaczenia również po zakończeniu danego roku podatkowego. Kwestią, która musi zostać rozstrzygnięta, jest czy:

  • organy nie będą naliczać odsetek za zwłokę od 20 stycznia do dnia wpłaty podatku czy od 1 stycznia do dnia wpłaty podatku,
  • organy uznają że okres między 1 stycznia a datą rozliczenia rocznego jest okresem zapłaty zaliczki na podatek, w tym również zaliczki, która stała się zaległością podatkową, a w konsekwencji odsetki za zwłokę naliczane będą wyłącznie do dnia zapłaty tej zaległości, a nie do dnia rozliczenia rocznego.

Wykładania przepisu 53a ordynacji podatkowej nie musi wcale oznaczać obowiązku naliczenia odsetek za cały okres styczeń – kwiecień. Zgodnie z przepisem organ podatkowy określić ma wysokość odsetek na dzień złożenia zeznania lub na ostatni dzień złożenia zeznania, nie wskazuje natomiast, by byt zaliczek na podatek kończył się z dniem 31 grudnia danego roku podatkowego.

Piotr Szulczewski
PIT.pl