Pobierz e-pity 2019

Prezydent podpisał ustawę o odwróconym podatku VAT

30.04.2015 11:00 (aktualizacja: )

30.04 Prezydent podpisał ustawę o odwróconym podatku VAT

27 kwietnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotyczą odwróconego podatku VAT.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej jako: ustawa o podatku od towarów i usług) oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Prezydent podpisał ustawę o odwróconym podatku VAT

Źródło: Thinkstock.com

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożona ustawa zakłada wprowadzenie zmian podatku od towarów i usług mających na celu pełniejsze dostosowanie przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego. Drugim podstawowym celem ustawy jest zapewnienie większej skuteczności poboru VAT oraz zapobieganie wyłudzeniom zwrotu tego podatku w obrocie niektórymi towarami. Nowelizacja zawiera ponadto szereg zmian o charakterze techniczno-legislacyjnym i doprecyzowującym.

VAT za telefony komórkowe i złoto zapłaci kupujący - zmiany VAT 2015

Zmiany zmierzające do pełniejszego dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego dotyczą przede wszystkim przykładowych metod służących odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, czyli tzw. sposobu określania proporcji. Do zmian służących ograniczeniu skali oszustw i nadużyć w sferze VAT zaliczyć należy modyfikacje dotyczące tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, zmiany w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy oraz zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej. Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi, a także podstawową stawkę VAT dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących sposobu określania proporcji i związanych z tym korekt, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: prezydent.pl

Inne zmiany w podatku VAT w 2015 roku:

  1. Predefiniowane odliczenie, czyli liczenie proporcji w podatku VAT według nowych zasad,
  2. Ulga na złe długi, solidarna odpowiedzialność, kaucja gwarancyjna - zmiany,
  3. Nowe kary dla składających sprawozdania finansowe,
  4. Certyfikaty rezydencji będą akceptowane przez 12 miesięcy.