Prawo do dwóch emerytur w senackiej komisji

17.05.2016 10:00 (aktualizacja: )

We wtorek popołudniu Senat na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy petycję w sprawie pobierania dwóch świadczeń emerytalnych – emerytury rolniczej i pracowniczej (P9-15/16).

Prawo do dwóch emerytur w senackiej komisji

Źródło: YAY foto

Petycja indywidualna została wniesiona przez osobę fizyczną. Dotyczy:

  • ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r., poz. 704 ze zm.) oraz
  • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.).

Postulowane w petycji zmiany mają na celu przyznanie prawa do pobierania przez jedną osobę dwóch świadczeń emerytalnych w zbiegu z odrębnych systemów - ubezpieczenia społecznego rolników i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.

Autor petycji wniosek uzasadnia tym, że nabył prawo do dwóch świadczeń – emerytury rolniczej oraz emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresy pracy w gospodarstwie rolnym oraz zakładach pracy nie pokrywają się, łącznie przepracował 45 lat. Pomimo tego nie jest osobą uprawnioną do pobierania obu świadczeń, gdyż ze względu na otrzymywane świadczenie rolnicze, emerytura z systemu powszechnego została mu zawieszona.

W opinii autora petycji przepisy dotyczące świadczeń w zbiegu są dyskryminujące i niesprawiedliwe, dlatego wnosi o ich zmianę.

26 lutego 2016 r. Marszałek Senatu skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

/ks na podstawie senat.gov.pl