Pobierz e-pity 2020

Pożyczka na rzecz spółki w 2015 r., czyli zasady dokapitalizowania spóek po nowemu

Piotr Szulczewski 18.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Wspólnik ma prawo udzielić spółce pożyczki, której efektem jest dokapitalizowanie spółki, a także podatkowe ujęcie w kosztach uzyskania przychodów części odsetek z tytułu jej uzyskania. Od 1 stycznia 2015 r. podatkowe zasady rozliczania takich pożyczek ulegają znaczącym zmianom.

Dotychczasowe zasady rozliczania w kosztach odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez udziałowców ograniczały rozliczenie podatkowe odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólnika, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągała łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki. Ograniczenie to dotyczyło wyłącznie części, w jakiej pożyczka przekraczała tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek. Ograniczenie oparte było zatem o współczynnik pożyczki do kapitału zakładowego spółki (1:3) oraz o bezpośrednie posiadanie udziałów przez podmioty, których pożyczki brano pod uwagę.

dywidenda

źródło: Thinkstock

Od 2015 r. współczynnik ten oparty zostanie kapitały własne (a nie jedynie kapitał zakładowy spółki) i będzie on wynosił 1:1. Ograniczenie dotyczyć będzie zatem tej część odsetek, w której pożyczka generująca te odsetki przekroczy wartość kapitałów własnych spółki ją uzyskującą.

Inaczej będzie się liczyło również wartość proporcji, w której odsetki nie są zaliczane do kosztów. O ile dotychczas nie były one zaliczane w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekraczała 3 krotność zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek, to obecnie do kosztów nie będzie zaliczało się odsetek w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitałów własnych spółki pozostaje do całkowitego zadłużenia wobec podmiotów (zaangażowanych w stopniu nie mniejszym niż 25%). Proporcję tę określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek.

Zasady ograniczenia rozciągnięte zostaną na podmioty zaangażowane w spółkę nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio. Ograniczenie dotyczyć będzie odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów tej spółki. Taka sama zasada dotyczyć będzie pożyczek między spółkami, w których podmiot trzeci posiada będzie posiadał udział nie mniejszy niż 25%.

Metoda alternatywna ograniczająca zaliczanie odsetek w kosztach

Podatnik posiada alternatywną możliwość rozliczania w kosztach odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowców.

Zaliczeniu w koszty podlegają odsetki od pożyczek, w tym udzielonych przez podmioty niepowiązane., w wysokości nie przekraczającej iloczynu stopu referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego dany rok podatkowy powiększonej o 1,25% oraz wartości podatkowej aktywów  w tym kwot udzielonych pożyczek w wartości nominalnej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych. Wartość aktywów ustala się na ostatni dzień danego roku podatkowego.
Wartość zaliczonych odsetek nie może być jednak wyższa niż 50% zysku operacyjnego (a zatem pochodzącego wyłącznie z działalności operacyjnej spółki), ustalonego za dany rok podatkowy zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wyjątki od tej zasady dotyczą jedynie banków czy instytucji finansowych.

Przyjęcie alternatywnej zasady rozliczeń odsetek wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego roku podatkowego (wyjątek stanowi podatnik, który nie stosował wcześniej żadnych ograniczeń w rozliczaniu odsetek w tym roku podatkowym; wówczas wyboru można dokonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki). Zasady rozliczania odsetek wskazane powyżej, po dokonaniu wyboru, należy stosować co najmniej przez 3 następujące po sobie lata podatkowe. W roku rezygnacji podatnik zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego do końca danego roku. Kolejny wybór tej zasady nastąpić może dopiero po następnych trzech latach.

Zaleta tej zasady polega na tym, że odsetki, które nie zostają zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu w kosztach w latach następnych. Rozliczenie możliwe jest w kolejnych 5 latach podatkowych, w ramach takich samych zasad ustalania limitów, jak wskazane były powyżej dla danego roku podatkowego, w którym odsetki wygenerowano.

Za odsetki uznaje się wszelkie ponoszone na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki – czyli odsetki, opłaty, prowizje, premie, a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań.

Piotr Szulczewski, PIT.pl