Pobierz e-pity 2019

Powiązania między podmiotami nie wpłyną już na stosowanie ulgi na złe długi

Piotr Szulczewski 14.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

14.08 Powiązania między podmiotami nie wpłyną już na stosowanie ulgi na złe długi

Piotr SzulczewskiPrawo korekty VAT należnego od wierzytelności nieopłaconych ograniczone jest obecnie w przypadku podmiotów, między którymi istnieją powiązania kapitałowe, zarządcze, nadzorcze, kontrolne lub rodzinne. Zmiana ma ograniczyć stosowanie tego ograniczenia.

Jak wskazują interpretacje organów podatkowych z ulgi korzystać można również obecnie, nawet jeśli występują powiązania między podmiotami ją stosującymi, pod warunkiem jednak, że powiązania te nie wpływają na kwestię korzystania z ulgi na złe długi. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 31.07.2013 r. (sygn.. akt IBPP2/443-375/13/AMP), samo istnienie powiązań w dacie dokonywania transakcji lub w momencie dokonywania korekty za dany okres nie przesądza o braku możliwości dokonania korekty przez wierzyciela. Z cyt. wyżej art. 32 ust. 2 ustawy o VAT wynika, iż dodatkowo muszą być spełnione przesłanki wskazane w art. 32 ust. 1 ww. ustawy o VAT, czyli gdy wynagrodzenie jest inne niż wartość rynkowa. W konsekwencji związek – powiązania mogą występować w dacie dokonywanych transakcji (których dotyczą przedmiotowe wierzytelności) lub mogą istnieć w momencie dokonywania korekty za dany okres. Jednakże jeżeli ww. związek nie będzie miał wpływu na ustalenie wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług podmioty zachowują prawo do stosowania ulgi za złe długi.

Projekt zmian ustawy o VAT zakładał do chwili obecnej jedynie doprecyzowanie zapisów wskazując, że oprócz powiązań niezbędne jest ustalenie wartości świadczenia na poziomie innym niż rynkowy. W wersji, która będzie obecnie rozpatrywana przez Radę Ministrów planuje się całkowite usunięcie zapisów ograniczających ulgę za złe długi.

Wyeliminowanie z ustawy zapisów o podmiotach powiązanych pozwoli na znacznie częstsze stosowanie zapisów dotyczących ulgi za złe długi po stronie wierzyciela.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl