Porozumienia cenowe z organami podatkowymi metodą na nowe przepisy o powiązaniach

Piotr Szulczewski 22.10.2015 10:00 (aktualizacja: )

Porozumienia cenowe z organami podatkowymi metodą na nowe przepisy o powiązaniach

Wprowadzane od 2017 roku rewolucyjne zasady ustalania rynkowości świadczeń i ich wyceny w stosunkach między podmiotami powiązanymi stają się udręką przedsiębiorców. Metodą na ograniczenie lub eliminowanie ryzyk związanych z kwestionowaniem prawidłowości ustalonych kosztów i przychodów podatkowych w grupie podmiotów powiązanych, jest zawarcie już teraz porozumień z organami podatkowymi co do cen i wartości świadczeń, jakie będą stosowane w przyszłości. Przepisy w tym zakresie od 2016 r. również ulegają zmianom.

Porozumienia cenowe z organami podatkowymi metodą na nowe przepisy o powiązaniach

Źródło: YAY foto

Minister Finansów na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem krajowym a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Odpowiednio porozumienie cenowe dotyczyć może porównywalności z rynkowymi istotnych warunków ustalonych w umowie o podziale kosztów między podmiotami powiązanymi. Organ ustalając porozumienie potwierdza prawidłowość wyboru metody ustalania cen transakcyjnych (lub metody podziału kosztów) w uznanych przez ten organ warunkach, w tym określa:

  • profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa;
  • algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej;
  • inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych.

Porozumienie cenowe pełnić będzie szczególnie istotną rolę ze względu na ustalenie w nim profilu funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa. Rola ta zwiększa się w związku z tym, że nowe zasady ustalania powiązań kładą nacisk na stwierdzenie substancji czynności, a zatem na to, gdzie faktycznie odbywała się czynność oraz między jakimi podmiotami powiązanymi doszło do transakcji. Szczególnie istotne będzie badanie roli zarządczej, decyzyjnej oraz zaangażowania kadrowego, czy ponoszonych ryzyk przez poszczególne podmioty. Ustalenie funkcji zabezpieczać może zatem przed zarzutem, że podmiot niewłaściwie określił substancję czynności, a zatem błędnie wskazał podmioty uczestniczące w transakcji.

Trzystopniowa dokumentacja podatkowa – nowe zasady dokumentowania rynkowości transakcji

Procedura zakończyć może się ustaleniem porozumienia lub cofnięciem wniosku i umorzeniem postepowania. W toku postępowania organ podatkowy może stwierdzić, że warunki wskazane we wniosku o ustalenie porozumienia różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, lub istnieją inne przeszkody, które nie pozwalają na zaakceptowanie metody ustalania ceny transakcyjnej lub metody podziału kosztów. Zawiadamia wówczas o tych przeszkodach wnioskodawcę, a ten w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może zmienić wniosek lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

Podatnik natomiast do czasu wydania decyzji w sprawie porozumienia może zmienić propozycję wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej lub warunków podziału kosztów.

W przypadku wydania decyzji o porozumieniu, jest ona wydawana na okres nie dłuższy niż 5 lat, przy czym możliwe jest jej przedłużanie na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat, jeżeli elementy decyzji, nie uległy istotnej zmianie. Wniosek w sprawie odnowienia decyzji powinien być złożony nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania decyzji pierwotnie wydanej. Co do zasady postępowanie w sprawie wydania decyzji powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia

Opłata za porozumienie cenowe

Wysokość opłaty od wniosku w sprawie porozumienia wynosi 1 procent wartości transakcji będącej przedmiotem porozumienia, przy czym dla porozumienia:

  • jednostronnego:
    • dotyczącego wyłącznie podmiotów krajowych - wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 50 000 zł,
    • dotyczącego podmiotu zagranicznego - wynosi nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł;
  • dwustronnego lub wielostronnego - wynosi nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej niż 200 000 zł.

Wysokość opłaty od wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia wynosi połowę wysokości opłaty należnej od wniosku o zawarcie porozumienia.  

Piotr Szulczewski, VAT.pl