Pobierz e-pity 2020

Poinformuj pracodawcę o rozliczeniu z małżonkiem lub dzieckiem w 2017 r.

Piotr Szulczewski 26.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Oprócz oświadczenia PIT-2 pozwalającego na obniżanie zaliczki na podatek w każdym miesiącu o 46,34 zł, pracownik może przekazać pracodawcy również oświadczenie, że za 2017 r. będzie rozliczał się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Dzięki temu może on dodatkowo płacić mniejsze zaliczki na podatek, a tym samym otrzymać wyższe wynagrodzenie w trakcie roku.

Poinformuj pracodawcę o rozliczeniu z małżonkiem lub dzieckiem w 2017 r.

Źródło: YAY foto

Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie o wspólnym rozliczeniu pobierają zaliczki według odmiennych zasad niż pozostałym zatrudnionym. Taka zmiana wysokości ma miejsce począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

  • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł),
  • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

W praktyce zatem podatnik może otrzymać w trakcie roku prawo do korzystania z kwoty wolnej podwójnie – zaliczka będzie raz obniżana o 46,34 ze względu na złożenie oświadczenia PIT-2, drugi raz natomiast ze względu na oświadczenie o wyborze formy wynagrodzenia.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane według zasad ogólnych.

Oświadczenie na samodzielnie sporządzonym piśmie

Organy skarbowe nie określiły wzoru oświadczenia składanego pracodawcy w związku z opodatkowaniem łącznym. W efekcie oświadczenie należy sporządzić samodzielnie, nie stosując w tym celu żadnego konkretnego wzoru. Powinno ono zawierać informacje istotne dla pracodawcy o formie rozliczenia i przewidywanych zarobkach małżonka lub dziecka oraz wskazywać, że płatnik powinien stosować dodatkowe obniżenie zaliczek. Pismo – oświadczenie powinno zostać podpisane.

Piotr Szulczewski, PIT.pl