Podwyżka zasiłków rodzinnych i świadczeń socjalnych

Na posiedzeniu Rządu w środę 16 maja br. Rada Ministrów przyjęła propozycje nowej, wyższej kwoty zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012 r. oraz podniosła kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Informacja prasowa po posiedzeniu Rządu brzmi:

Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wraz z dokumentami: Weryfikacja progu wsparcia dochodowego rodzin, Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., Informacja o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rząd zaproponował, aby od 1 listopada 2012 r. wzrosła wysokość zasiłku rodzinnego. Ma on wynieść miesięcznie:

  • 77 zł na dziecko do 5 lat (obecnie wynosi 68 zł, tj. wzrost o 13,2 proc.);
  • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (obecnie jest to 91 zł, czyli będzie więcej o 16,5 proc.);
  • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat (obecnie jest to 98 zł, czyli będzie to więcej o 17,3 proc.).

Jeśli chodzi o kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to zaproponowano je docelowo na poziomie 574 zł na osobę dla ogółu rodzin i 664 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą odpowiednio: 504 zł i 583 zł). Dochodzenie do tego poziomu następowałoby w dwóch etapach:

  1. od 1 listopada 2012 r. odpowiednio: 539 zł i 623 zł;
  2. od 1 listopada 2014 r. odpowiednio: 574 zł i 664 zł.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych nie były weryfikowane od 1 maja 2004 r. (od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych). „Zamrożenie” tych kryteriów spowodowało spadek liczby dzieci, na które wypłacano zasiłek rodzinny: z 5 547 tys. osób (w 2004 r.) do 2 768 tys. (w 2011 r.), czyli o ok. 50 proc.

Bez zmian pozostaną dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka (1000 zł jednorazowo); opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł); samotnego wychowywania dziecka (zdrowego – 170 zł, niepełnosprawnego – 250 zł); kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku życia – 60 zł, powyżej 5 roku życia – 80 zł); rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł raz na rok); podjęcia przez dziecko nauki w szkole (na wydatki zw. z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła – 90 zł, na wydatki zw. z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 50 zł); wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł).

Nie zmieni się także wysokość: zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł), świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł) i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł).

Na 2012 r. przypada termin ustawowej weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych i kwot kryteriów dochodowych do nich uprawniających. Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych powyższe kwoty podlegają okresowej weryfikacji (co 3 lata), z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

***

Rada Ministrów przyjęła propozycję weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej w 2012 r. wraz z informacją o realizacji świadczeń pomocy społecznej w latach 2009-2011, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rząd zaproponował, aby od 1 października 2012 r. wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Do uzyskania takiego wsparcia ma uprawniać dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie jest to 477 zł).

Dzięki tym zmianom zwiększy się liczba uprawnionych do korzystania ze świadczeń pieniężnych. Wzrosną też same świadczenia. Chodzi m.in. o zasiłki: stały, okresowy i celowy.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje ministra pracy i polityki społecznej do głoszenia w „Monitorze Polskim” zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot niektórych świadczeń pomocy pieniężnej i kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego do 15 lipca.

Źródło: KPRM