Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatkowe rozliczenie sprzedaży premiowej

Gazeta Podatkowa 05.06.2018 08:06 (aktualizacja: )

Sprzedaż premiowa na stałe wpisała się w rzeczywistość gospodarczą. Ta technika marketingowa polegająca na udzielaniu klientom premii (nagrody) za nabycie towarów lub usług w określonej ilości lub o określonej wartości, doskonale się sprawdza zarówno w odniesieniu do klientów będących, jak i niebędących przedsiębiorcami. Gratisy uzyskiwane w ramach premii stanowią towary lub usługi inne niż te, które są przedmiotem transakcji głównej. Podmiot udzielający premii wydatki na ich nabycie lub wytworzenie, a odbiorca wartość otrzymanej nagrody, powinien rozliczyć w podatku dochodowym.


Koszty premiującego

Podstawowym celem, jaki stawiają sobie organizatorzy sprzedaży premiowej, jest podniesienie atrakcyjności zakupów dokonywanych przez klientów. Przyznawanie nagród nabywcom towarów lub usług ma służyć zainteresowaniu ofertą i w konsekwencji zwiększeniu u organizatora przychodów ze sprzedaży. To pozwala na zaliczenie wydatków związanych z przeprowadzeniem takiej akcji promocyjnej do firmowych kosztów podatkowych - i to zarówno tych organizacyjnych (m.in. doradztwa przy organizacji sprzedaży czy opracowania jej regulaminu), jak i poniesionych na zakup nagród.

Organy podatkowe w swoich interpretacjach podkreślają jednocześnie konieczność prawidłowego udokumentowania omawianych wydatków. W zakres takiej dokumentacji według nich powinien wchodzić co najmniej: regulamin sprzedaży premiowej, dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunku niezbędnego dla otrzymania upominku oraz potwierdzenie odebrania nagrody przez beneficjentów lub lista nagrodzonych osób i ilości wydanych nagród.

Regulamin sprzedaży premiowej jest dokumentem o największym znaczeniu. Dzięki niemu organizator może jednoznacznie wykazać jaki był charakter i cel poniesienia kosztów na jej przeprowadzenie oraz udowodnić, że wydatki te nie noszą cech reprezentacyjnych, co z uwagi na uregulowania art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop wyłączałoby je z kosztów podatkowych.


Obowiązki płatnika pdof

Gdy premię otrzymuje osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, wówczas jej wartość stanowi przychód zasadniczo podlegający opodatkowaniu 10% ryczałtem (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof). Jednak na warunkach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof może on korzystać ze zwolnienia od podatku. Wynika z niego, że zwolnieniem objęte są nagrody, których jednorazowa wartość - począwszy od 1 stycznia 2018 r. - nie przekracza 2.000 zł. Jeżeli jednak jest wyższa, to wówczas w całości podlega ona opodatkowaniu. Zryczałtowany podatek organizator sprzedaży premiowej, jako płatnik pdof, pobiera od wartości nagrody bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Gdy nagroda ma formę niepieniężną, wówczas, zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o pdof, osoba otrzymująca nagrodę, jest zobowiązana wpłacić płatnikowi kwotę należnego ryczałtu przed udostępnieniem nagrody (przykład).

Organizator sprzedaży premiowej wpłaca pobrany podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu jego pobrania. Natomiast po zakończeniu roku powinien go wykazać w składanej do końca stycznia następnego roku podatkowego deklaracji rocznej PIT-8AR.

e-pity Płatnika 2018


Nagroda w przychodach przedsiębiorcy

Gdy uczestnikiem sprzedaży premiowej jest przedsiębiorca, to nagroda otrzymana przez niego stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o pdof i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop. Również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach potwierdzają, że jeżeli podatnik wziął udział w sprzedaży premiowej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, powinien wartość nagrody kwalifikować do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. W efekcie przychód (dochód) z tytułu tej wygranej podlega opodatkowaniu według takich samych zasad, jak inne przychody (dochody) uzyskiwane w ramach tego źródła. Nie ma tu zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof.

Przychód z omawianego tytułu powstaje w momencie uzyskania nagrody. Jeżeli jest to rzecz lub usługa, przedsiębiorca powinien ustalić jej wartość pieniężną na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu rzeczy lub świadczeniu usług tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia (art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o pdof i art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o pdop).


Przekazanie nagrody pracownikowi

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca przekaże uzyskaną w sprzedaży premiowej nagrodę własnemu pracownikowi. To jednak nie zwalnia go z wykazania przychodu z tego tytułu.

Natomiast u pracownika, jeżeli przekazanie nagrody pracownikowi było wyrazem uznania dla wykonywanej przez niego pracy, to należy ją potraktować jak dodatkowe wynagrodzenie (rodzaj premii) i zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy niekorzystający ze zwolnienia od pdof. Jego wartość należy ustalić w oparciu o art. 11 ust. 2 ustawy o pdof. Z kolei gdy przekazanie nagrody nie jest formą gratyfikacji za pracę, to może być rozpatrywane w kategorii darowizny. Potwierdził to resort finansów w pismach z dnia 5 i 7 czerwca 2017 r. stanowiących odpowiedzi na pytania naszego Wydawnictwa.

Przykład

Dwie osoby niebędące przedsiębiorcami w maju 2018 r. brały udział w sprzedaży premiowej. Osoba M dwukrotnie otrzymała nagrody pieniężne: pierwsza wyniosła 800 zł, a druga 1.300 zł. Natomiast osoba P otrzymała ekspres do kawy o wartości 2.400 zł.

Chociaż wartość nagród otrzymanych przez osobę M wynosi 2.100 zł, to żadna nie jest opodatkowana, gdyż jednorazowa wartość każdej z nich nie przekracza 2.000 zł.

Z kolei osoba P przed odebraniem nagrody powinna wpłacić organizatorowi sprzedaży zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, tj. 240 zł.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 2018-06-04

PIT i CIT w najnowszych interpretacjach organów podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl