Pobierz e-pity 2019

Podatki od dochodów sportowców a zastosowanie stawki liniowej 19%

04.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

Zasadność stosowania stawki liniowej przez niektórych sportowców po opublikowaniu orzeczenia NSA z 8 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 1125/12) została poddana w wątpliwość. Rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie jednego z żużlowców może mieć przełożenie również na zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez sportowców w innych dyscyplinach sportu. Współpracujący na podobnych zasadach sportowcy innych dyscyplin mogą zostać pozbawieni prawa do zastosowania stawki liniowej oraz do uwzględniania w swoich rozliczeniach kosztów tak jak przy rozliczaniu dochodów z działalności gospodarczej. Pod koniec maja 2014 r. Minister Finansów wydał pozytywną interpretację ogólną, która przyznaje sportowcom prawo do stosowania stawki liniowej 19%, jeżeli faktycznie prowadzą oni działalność gospodarczą.

 

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przychody osiągnięte z szeroko pojętego uprawiania sportu przez żużlowca powinny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, co tym samym wyklucza ich opodatkowanie tak jak przychodów z działalności gospodarczej przy zastosowaniu stawki liniowej w wysokości 19%.

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może budzić pewne wątpliwości co do słuszności przedstawionej przez skład orzekający wykładni przepisów. Kwestią sporną podnoszoną przez obie strony postępowania było rozstrzygnięcie, czy uznanie przez ustawodawcę przychodów z uprawiania sportu za przychody z działalności wykonywanej osobiście wyklucza jednocześnie możliwość ich zakwalifikowania do źródła, jakim jest działalność gospodarcza.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przychody uzyskiwane z uprawiania sportu zawierają się w przepisie art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT, według którego za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in. przychody z uprawiania sportu. Sąd jako kluczowy wskazał osobisty charakter wykonywanej przez sportowca działalności oraz fakt, iż jedynie konkretna osoba, zważywszy na jej zdolności i umiejętności, może uzyskać dany przychód. Co więcej, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego gdyby przyjąć, że umowa pomiędzy klubem a usługodawcą, była rzeczywiście świadczona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to w zasadzie nie powinno mieć znaczenia, kto te czynności wykonuje. Tym bardziej, że ramach działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi wszystkich czynności wykonywać osobiście, może przecież powierzyć je swoim pracownikom, lub też zlecić podwykonawcom.

Generalnie zgodnie z wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczeniem dochody żużlowców zostały zaklasyfikowane do działalności wykonywanej osobiście (opodatkowanej stawką progresywną 18% oraz 32%). Co więcej, fakt zawodowego uprawiania sportu, do uprawiania którego zawodnik powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, nie pomógł w ustaleniu, że taka działalność stanowi de facto sprawnie działające przedsiębiorstwo. Wręcz przeciwnie, w ocenie organów podatkowych i sądów, związek przychodu z osobą zawodnika i jego umiejętnościami, działanie w ramach licencjonowanych uprawień przemawiają za uznaniem, że może być to jedynie działalność wykonywana osobiście.

Wydaje się jednak, że skład orzekający wydając takie rozstrzygnięcie nie do końca uwzględnił wszystkie okoliczności sprawy. Warto bowiem zaznaczyć, że klub podpisując kontrakt z zawodnikiem, może podpisać de facto umowę z przedsiębiorcą, dla którego pracuje szereg osób, bez których uczestnictwo zawodnika w zawodach nie byłoby możliwe. Zawodnik przy pomocy pieniędzy od klubu otrzymywanych w zamian za udział w zawodach, finansuje przygotowanie do sezonu, utrzymuje zespół specjalistów, jak również ponosi pełne ryzyko zakupu i przygotowania sprzętu.

 

Szansa na rozstrzygnięcie sporu

Wydaje się, że wątpliwości co do zaprezentowanej przez skład orzekający wykładni przepisów podzielił Minister Finansów, który z uwagi na powstałe w ciągu ostatnich kilku lat rozbieżności interpretacyjne odnośnie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym przychodów z działalności wykonywanej osobiście, gdy jednocześnie podatnik prowadzi działalność gospodarczą, 22 maja 2014 r. wydał interpretację ogólną (sygn. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426). Po dokonaniu analizy oraz orzecznictwa sądowego Minister uznał, że „podatnik otrzymujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 Ustawy o PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT i jednocześnie nie zachodzą przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 Ustawy o PIT”. Stanowisko to prowadzi do wniosku, że jeżeli podatnik realizuje jeden ze wskazanych rodzajów działalności w warunkach odpowiadających definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. w ramach działalności zarobkowej, prowadzonej we własnym imieniu bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły), wówczas co do zasady przychody takie będą mogły być zaliczone do przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym 19%, nawet gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

A zatem Minister Finansów rozwiał wszelkie wątpliwości organów podatkowych uznając, że przychody osiągnięte z działalności polegającej m.in. na profesjonalnym uprawianiu sportu żużlowego, po spełnieniu określonych w ustawie o PIT warunków, mogą podlegać opodatkowaniu stawką liniową. Tak zaprezentowane stanowisko, ma niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla grupy osób uzyskujących przychody z osobiście wykonywanej działalności trenerskiej, z tytułu uprawiania sportu lub prowadzenia zawodów sportowych, ale również dla osób uzyskujących przychody z działalności literackiej, naukowej czy też artystycznej.

Anna Matysiak, konsultant podatkowy ATA Finance