Podatek VAT za III kwartału a kwota VAT należna za kwartał IV

Piotr Szulczewski 23.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Podatek VAT za III kwartału a kwota VAT należna za kwartał IV

Koniec III kwartału to czas pierwszych pytań dotyczących optymalizacji rozliczeń końca roku w firmie. Do niedawna w podatkach dochodowych obowiązywała zasada ustalania zaliczki za ostatni okres w podwójnej wysokości zaliczki za okres poprzedni. Czy zasadę tę stosować należy odpowiednio w przypadku miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń podatku od towarów i usług?

W przypadku podatku VAT nie stosuje się zasady obliczania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał w podwójnej wysokości podatku zapłaconego w kwartale poprzednim. Obowiązujące zasady wskazują, że:

  • w przypadku rozliczenia miesięcznego – podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego  - a zatem rozliczenia za listopad dokonuje się do 25 dnia grudnia a za grudzień do 25 stycznia na podstawie wyliczeń dokonanych odpowiednio z listopada i grudnia danego roku,
  • ta sama zasada dotyczy podatników dokonujących rozliczeń kwartalnych pozostających małymi podatnikami (deklaracja VAT-7K) – za III kwartał zapłaty podatku dokonać należy do 25 października, a za IV kwartał – do 25 stycznia na podstawie danych z poszczególnych kwartałów,
  • w przypadku podatników innych niż mali podatnicy, którzy wybrali rozliczenie kwartalne (deklaracja VAT-7D), zapłaty podatku dokonuje się inaczej; są oni obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka, zaliczkowy system wpłat rozliczany jest odpowiednio w kwartalnej deklaracji, ostatecznie podatek za III i IV kwartał opłaca się odpowiednio do 25 października, i 25 stycznia, natomiast zaliczki płaci się w trakcie poszczególnych kwartałów za I i II miesiąc danego kwartału.

Sytuacje szczególne dotyczą zmian rozliczeń z kwartalnych na miesięczne lub utraty prawa do rozliczeń kwartalnych. W żadnym przypadku nie skutkuje to jednak obowiązkiem rozliczania podatku VAT za IV kwartał lub ostatni miesiąc w podwójnej wysokości podatku za okres poprzedni.

Nie ma zatem możliwości, by wartością podatku do zapłaty za III kwartał optymalizować wartość podatku, który płaci się za kwartał IV.

Piotr Szulczewski, VAT.pl