Podatek rolny, leśny, od nieruchomości do 100 zł od 2016 r. będzie płatny jednorazowo

Piotr Szulczewski 20.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Podatki lokalne, które do tej pory płatne były ratalnie, od 2016 r. płacić będzie trzeba jednorazowo z początkiem roku, jeśli tylko kwota podatku nie przekracza 100 zł.

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości do 100 zł od 2016 r. będzie płatny jednorazowo

Źródło: East News

Zmiany w przepisach wynikają z przyjętego przez Sejm i przekazanego do Senatu projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Obejmą one podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. W ich przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Do końca 2015 r. natomiast podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W 2016 r.:

  • jeżeli podatek wyniesie od 0,51 zł – 100,50 zł – płatny będzie do 15 marca,
  • jeżeli będzie on wyższy – to płatności trzeba będzie dokonać w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Ta sama zasada dotyczyć będzie także przedsiębiorców i inne podmioty, tu jednak termin zapłaty podatku będzie jeszcze wcześniejszy. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:

  • składać, w styczniu deklarację podatkową (jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku);
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie – w zależności od rodzaju podatku:
    • od nieruchomości - do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia;
    • w podatku leśnym - do dnia 15 każdego miesiąca.
    • w podatku rolnym - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek od nieruchomości niższy niż 100,50 zł płatny będzie u tych podmiotów co do zasady do 31 stycznia (a jeżeli obowiązek powstanie w trakcie roku – do 15 dnia każdego miesiąca). Podatek leśny niższy niż 100,50 zł będzie płatny do 15. każdego miesiąca. Natomiast zapłata podatku rolnego nastąpić będzie musiała w takim przypadku do 15 marca.

Gmina samodzielnie nie zmieni zasady poboru podatku w ratach

Dowolność decyzji gminy dotyczy stawek podatku oraz zwolnień z podatku, lecz nie metod jego poboru. Dopuszczalne jest natomiast wnioskowanie o rozłożenie podatku na raty lub odroczenie jego płatności. Decyzja w tej sprawie będzie jednak uznaniowa i wydana zostanie na wniosek podatnika, a nie automatycznie, na podstawie uchwały rady gminy.

Piotr Szulczewski, PIT.pl