Podatek od posiadanych powierzchni do zmiany – Ministerstwo usuwa luki

Piotr Szulczewski

Szykują się jednak zmiany, które uszczelniają a jednocześnie wyjaśniają opodatkowanie w sytuacjach sprzedaży lub leasingu budynków wielkopowierzchniowych. Jednocześnie powierzchnie budownictwa społecznego zostaną zwolnione z podatku.

Do tej pory przepisy stanowiły, że podatek od dużych powierzchni (dodatkowy podatek w wysokości 0,035%) nie będzie pobierany od powierzchni wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. Nowe brzmienie przepisów staje się znacznie czytelniejsze dla przedsiębiorców. Podatek pobierany będzie wyłącznie, gdy stanowi składnik majątku związany z działalnością gospodarczą oraz jednocześnie został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Powyższa zmiana eliminuje niejasności co do zasad użytkowania lokali na potrzeby własne.

Wprowadzono ponadto minimalny procent wykorzystania nieruchomości dla celów komercyjnych. Nowelizacja przewiduje, że przychodu (do ustalenia podatku) nie ustala się w przypadku, gdy łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

Zmianie ulega również zasada ustalania przychodu. Po zbyciu lub oddaniu w leasing w trakcie miesiąca, przychód wystąpi wyłącznie u jednej ze stron umowy. W miesiącu, w którym dokonano zbycia budynku lub oddania go do używania na podstawie umowy leasingu, przychód powstawać ma wyłącznie u podatnika, który zbył ten budynek lub oddał go do używania na podstawie umowy leasingu. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia udziału we współwłasności budynku.

W przypadku gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

 

Nowe zwolnienie z podatku od dużych powierzchni

Zgodnie z przewidywaną zmianą, zwalnia się od podatku od przychodów z budynków przychód ze środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym oddanym do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, jeżeli zwolnienie to stanowi rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).

W przypadku gdy w budynku znajdują się lokale mieszkalne oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, przychód pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej tych lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.