Podatek od nieruchomości musisz zapłacić w jednej racie, gdy podatek wyniesie do 100 zł

Piotr Szulczewski 08.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Pierwszy kwartał roku to zawsze termin ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za rok 2016 r. Zapłata nie zawsze odbywać się będzie w czterech ratach, czasem będzie trzeba podatek zapłacić jednorazowo. I nie ma przy tym znaczenia, czy do 31 stycznia podatnik złożył deklarację od nieruchomości, czy obowiązek ten nie został na niego nałożony.

 Niski podatek od nieruchomości już nie na raty

Źródło: YAY foto

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wyznaczane są corocznie w drodze rozporządzenia, niemniej rada gminy ma prawo nie stosować stawek maksymalnych lub też stosować zwolnienia z podatku.

>>> Podatki i opłaty lokalne 2016

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

  • I ratę - do dnia 15 marca,
  • II ratę – do 15 maja,
  • III ratę – do 15 września i
  • IV ratę – do 15 listopada.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Takie podmioty muszą samodzielnie informować o należnym podatku. Są one obowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Niekiedy podatek od nieruchomości tylko w jednej racie

Podziału na raty nie stosuje się od 1 stycznia 2016 r. u podatników, u których kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Powyższa zasada odnosi się nie do podatnika, lecz do konkretnej nieruchomości. Zatem podatnik posiadający kilka budynków, z których dla niektórych podatek nie przekracza 100 zł, a dla niektórych jest on wyższy – musi precyzyjnie ustalić i wpłacić zarówno podatek dla niektórych z nich jednorazowo, a dla niektórych – zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności poszczególnych rat podatku. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego rodzaju nieruchomość jest opodatkowywana. Jednorazowo opłacany będzie podatek zarówno w przypadku gruntów, budynków lub ich części, jak i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwota 100 zł, której podatek nie może przekroczyć, dotyczy pełnej wartości rocznej podatku, ustalonej w związku z daną nieruchomością. W efekcie, jeżeli poszczególne cztery raty podatku wynosiłyby po 26 zł, a podatek roczny 104 zł podatnik może opłacać podatek kwartalnie. Ta sama zasada dotyczy osób prawnych i spółek niemających osobowości prawnej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl