Po 1000 zł na dziecko i kolejne korzystne dla rodzin projekty zmian prawa pracy

Piotr Szulczewski 30.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Na podpis prezydenta czeka właśnie ustawa przyznająca roczne świadczenie w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka. Projektowane są też kolejne, korzystne dla pracowników zmiany prorodzinne. Tym razem obejmą one przepisy o urlopach i te dotyczące trwałości zawartego stosunku pracy.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza nowe świadczenie rodzicielskie. Osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywali miesięcznie 1000 zł.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Będzie wypłacane przez okres od 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej –  Od 1 stycznia 2016 r. nie będzie niższego świadczenia na urlopie rodzicielskim niż 1000 zł. Dotyczy to wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś poszukuje pracy, czy pracuje na umowę o dzieło, czy jest studentką, uczennicą, czy jest rolnikiem. To jest postawienie kropki nad i w polityce rodzinnej, która zmienia oblicze demograficzne Polski.

Nowelizacja przepisów o świadczeniach rodzinnych czeka już wyłącznie na podpis prezydenta (stan na dzień publikacji wiadomości).

Nowe przepisy prawa pracy korzystne dla rodzin

Tym czasem ze strony Prezydenta RP skierowany został do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z informacjami ze strony www.prezydent.pl, rozwiązania proponowane w projekcie ustawy przewidują:

Ułatwienia dla obojga rodziców:

 • Pracodawca obowiązany będzie uwzględnić wniosek pracownika wychowującego dziecko do lat 14 lub sprawującego opiekę nad osobą dorosłą, dotyczący zmiany organizacji czasu pracy (zmniejszenia wymiaru czasu pracy, indywidualnego rozkładu czasu pracy, ruchomego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy), chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Odmowę uwzględnienia wniosku pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób będzie uzasadniał na piśmie;
 • Pracodawcy będą mieli obowiązek informować pracowników o uprawnieniach związanych z obowiązkami rodzinnymi, w tym rodzicielstwem. Aby realizacja tego obowiązku nie przysparzała pracodawcom nadmiernych trudności, Państwowa Inspekcja Pracy będzie umieszczać na swojej stronie internetowej informacje dotyczące aktualnego stanu prawnego w tym zakresie;
 • Rodzice uprawnieni do urlopów rodzicielskich i wychowawczych będą mogli z nich skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również w pierwszym okresie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole;
 • Rodzice, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia, będą mogli wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, w 2 częściach) w okresie późniejszym – do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat;
 • Rodzice będą mogli łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze maksymalnie przez 64 tygodnie (a nie jak dotychczas przez 32 tygodnie);
 • W zakładach pracy, w których pracodawca porozumie się ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, 2 dni zwolnienia od pracy, przysługujące rodzicom wychowującym dzieci do lat 14, będzie można wykorzystywać w wymiarze godzinowym.

Ułatwienia dla ojców:

 • Ojcowie będą mogli wykorzystywać urlopy ojcowskie w dwóch częściach, do ukończenia przez dziecko 2 lat, a nie jak dotychczas do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Dzięki temu rodzice będą mieli do dyspozycji łącznie dłuższy okres urlopów, a ojcowie będą mogli opiekować się dzieckiem wtedy, gdy matka dziecka zdecyduje się wrócić do pracy;
 • Rodzice, z których jedno jest pracownikiem, a drugie prowadzi działalność gospodarczą, będą mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. Ojcowie prowadzący działalność gospodarczą, w sytuacji gdy matka jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, uzyskają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, jeżeli będą opiekować się dzieckiem. Analogicznie – ojcowie zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, w sytuacji, gdy matka prowadzi działalność gospodarczą, uzyskają prawo do urlopu rodzicielskiego.

Ułatwienia dla pracodawców:

 • Ujednolicony zostanie system urlopów związanych z wychowywaniem dziecka, poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie) i ujednolicenie zasad dotyczących urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego;
 • Wydłużeniu ulegnie okres na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego z 14 do 21 dni;
 • Pracownicy będą mogli zrezygnować z urlopu przed terminem jego zakończenia wskazanym we wniosku i powrócić wcześniej do pracy, jedynie za zgodą pracodawcy.

Piotr Szulczewski, PIT.pl