Płatności podatków lokalnych w kwocie do 100 zł dokonasz tylko jednorazowo

Piotr Szulczewski 28.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

W związku ze zmianą przepisów, zapłaty podatku leśnego, rolnego oraz od nieruchomości dokonać będzie trzeba jednorazowo, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł.

Podstawą zmian jest ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, przyjęta w całości przez Sejm i przekazana pod rozpatrzenie do Senatu.

Wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych zmiany stanowią złą wiadomość dla wszystkich właścicieli niewielkich mieszkań, zabudowań i gruntów. W ich przypadku bowiem zamiast rozliczenia podatku w czterech ratach - w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, zapłata następować ma jednorazowo i to do 15 marca danego roku. Oznacza to jednocześnie możliwość szybszego egzekwowania opłat oraz naliczania odsetek za zwłokę już po 15 marca od pełnej kwoty zaległości.

Podatek od nieruchomości płatny w I racie
Źródło: EastNews

Przykład

W centrum Poznania podatek mieszkania wielkości 58 m wynosi obecnie 60 zł i płatny był w trakcie roku w czterech częściach po 15 zł. Obecnie całość zobowiązania wystąpi 15 marca danego roku.


Odsetki nie wystąpią nawet, gdy zapłata po zakończeniu roku

Tak jak do tej pory odsetki od nieterminowej zapłaty podatku nie będą pobierane, jeżeli wysokość odsetek nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

W przypadku odsetek podatkowych w kwocie 8% rocznie, brak zapłaty podatku w kwocie 100 zł w okresie 16 marzec - 31 grudzień nie spowoduje naliczenie odsetek przekraczających wartość, która zmusza do ich zapłaty. Organ odsetek nie pobierze.

Nie zmienia to jednak faktu, że organ wcześniej będzie mógł wszczynać postępowanie egzekucyjne, w którym opłaty egzekucyjne występują niezależnie od wartości egzekwowanej należności oraz od wartości naliczonych odsetek za zwłokę.

Postępowanie podatkowe czasem nie wystąpi

Najniższe opłaty za podatek leśny, rolny, od nieruchomości nie będą przez organy skarbowe w żaden sposób egzekwowane. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekroczy, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym listowej ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Zgodnie z cennikiem poczty polskiej na dzień 27.05.2015 r. podatek nie będzie zatem pobierany, jego wartość wyniosłaby nie więcej niż 6,10 zł.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl