Pobierz e-pity 2019

Płatności kartą kredytową nie zaliczysz do kosztów firmowych

Piotr Szulczewski 28.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

28.07 Płatności kartą kredytową nie zaliczysz do kosztów firmowych

Piotr SzulczewskiPrzedsiębiorca posiada co najmniej kilka metod potwierdzenia poniesienia wydatku firmowego. Jeżeli przyjętą przez niego formą jest dowód zapłaty kartą kredytowej, w czasie kontroli czekać go może niemiła niespodzianka.

Przepisy prawa wskazują dane, jakie powinien zawierać każdy dowód księgowy. W przypadku braku poszczególnych pozycji tego dokumentu, organ kontrolujący ma prawo w procesie jego badania, nie uznać go za potwierdzenie poniesienia kosztu, a tym samym może wyłączyć wydatek z kosztów podatkowych.

Kontrola podatkowa: procedury

Dowód księgowy powinien stwierdzać fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierać co najmniej informację o tym, kto, za co, kiedy, komu i ile zapłacił. Na większości dokumentów widnieć powinny również podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

W przypadku dowodów bankowych (przelewów, płatności), odręczny lub elektroniczny podpis stron nie jest wymagany (uznaje się go za podpisany w związku z generowaniem go przez bank). Tym niemniej jednak dokument taki musi wskazywać, jakiej czynności dotyczy płatność, a zatem określać przedmiot operacji gospodarczej.

Płatności dokonywane kartą kredytową nie potwierdzają czynności, a jedynie samą płatność. Tym samym potwierdzenie ich realizacji nie stanowi dowodu księgowego. W konsekwencji, podatnik powinien samodzielnie w inny sposób udokumentować wydatek, np. zamiast potwierdzenia płatności - zastosować fakturę, rachunek lub inny dopuszczalny dowód księgowy.

Podstawa prawna:

§ 12 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003, nr 152, poz. 1475).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl