Płatnik spóźniając się ze swoimi obowiązkami, naraża się na wysokie kary

Piotr Szulczewski 29.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Terminowa wysyłka informacji i deklaracji podatkowych jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Za opóźnienia, nawet kilkudniowe grożą kary nakładane mandatami karnymi lub kary wymierzane w postępowaniu karnym skarbowym.

Sankcja za błędy płatnika obejmuje zarówno niezłożenie, jak i podawanie w przedstawianych dokumentach danych nieprawidłowych.

Źródło: YAY foto

Poniżej wskazane czyny płatnika pozostają karalne i podlegają odpowiedzialności karnej skarbowej (są to czyny polegające co do zasady na zaniechaniu obowiązku nałożonego przepisami prawa):

  • za niezłożenie w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej,
  • za niezłożenie w terminie deklaracji podatkowych (deklaracje to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego m.in. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych),
  • za niezłożenie w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lub art. 44d ust. 1, 3, 5 lub 7 ustawy o PIT (w tym druków IFT),
  • za niezłożenie wbrew obowiązkowi w terminie właściwemu organowi informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. poz. 1712),
  • za złożenie nieprawdziwych informacji wskazanych powyżej,
  • za niepobieranie podatku albo pobieranie go w kwocie niższej od należnej,
  • za niewpłacanie podatku w terminie na rzecz właściwego organu.

Miarkowanie grzywny za czyny zabronione

Typowym zagrożeniem, na jakie naraża się płatnik, jest grzywna, wymierzana w stawkach dziennych lub grzywna za wykroczenie skarbowe. Przepisy w różny sposób określają górną granicę zagrożenia przewidzianego dla płatnika, uzależniając ją od rodzaju popełnionego czynu przestępnego oraz rodzaju zaniedbania oraz wagi popełnionego czynu.

W przypadku czynów zagrożonych karą grzywny w stawkach dziennych, minimalna nakładana kara nie będzie niższa niż 616,70 zł (najniższa liczba stawek dziennych, jaką można wymierzyć wynosi dziesięć, a stawka dzienna nie może być niższa niż jedna trzydziesta kwoty minimalnego wynagrodzenia).

W przypadku grzywny określanej za wykroczenie skarbowe – kara grzywny określana będzie kwotowo – w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Minimalna kara, jaka w takim przypadku grozi płatnikowi wynosi zatem 185 zł.

Górny limit kary grzywny wynosi obecnie 37.000 zł. W przypadku zagrożenia karą grzywny w stawkach dziennych, limit ten jest znacznie wyższy i w dużej mierze zależy od rodzaju czynu przestępnego.

W przypadku nakładania na płatnika kar, na ich faktycznie ustalaną wysokość wpływ może mieć szereg okoliczności. I tak:

  • w przypadku wykroczeń skarbowych – wymierzając ją lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się m.in. stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe,
  • w przypadku przestępstw (zagrożonych m.in. grzywną w stawkach dziennych) - ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Autor: Piotr Szulczewski, PIT.pl