PIT za 2017 rok a dwie umowy o pracę

25.04.2018 10:00 (aktualizacja: )

Gdy w trakcie roku podatkowego 2017 podatnik zatrudniony był przez więcej niż jednego pracodawcę na podstawie umowy o pracę może złożyć jedno zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 sumując w jednym wierszu tej deklaracji wszystkie przychody oraz zaliczki (pola 37-43 PIT-37) wynikające z każdego stosunku pracy.

PIT 2017 - dwie umowy o pracę

PIT 2017 - dwie umowy o pracę / YAY foto

W przypadku podejmowania zatrudnienia na więcej niż jednej umowie o pracę, należy zwrócić uwagę na kwestie związane z prawem do odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Co do zasady to od pracownika zależy czy poinformował pracodawcy o innej z umów na podstawie której świadczy pracę.

Nie każdy z zatrudniających pracodawców musiał ograniczać i umniejszać pobierane i przekazywane do US zaliczki na podatek dochodowy w związku z prawem do odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Jeżeli taki odliczenia nie nastąpiły i żadnego z pracodawców to składający zeznanie Podatnik powinien o tym pamiętać i stosownych odliczeń dokonać w zeznaniu rocznym. Ważną kwestią na którą trzeba w takiej sytuacji zwrócić uwagę jest to, że ryczałtowe koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć następujących kwot:

  • łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

W tym drugim przypadku dodatkowo miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika musi być położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje od pracodawcy dodatku za rozłąkę.

Jeżeli zatrudniony rozlicza koszty podwyższone w związku z korzystaniem z praw autorskich i pokrewnych, wówczas ich łączna wartość nie może być wyższa niż 42.764 zł.

Inna istotną okolicznością o jakiej trzeba pamiętać w przypadku otrzymywania wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia u kilku podmiotów jest wysokość ostatecznie należnego podatku dochodowego do zapłaty którego podatnik będzie zobowiązany.

Jeżeli bowiem podatnik nie zwróci swoim pracodawcom na to uwagi, każdy z nich może pobierać w trakcie całego roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy wynikające ze stosowania niższej skali podatkowej tj. 18 %. W sytuacji natomiast kiedy łącznie osiągnięte dochody przekroczą poziom pierwszego progu podatkowego tj. kwotę 85528,00 zł, kwota nadwyżki ponad tę wskazaną opodatkowana jest według drugiej stawki podatkowej wynoszącej 32%. W takim przypadku może wystąpić konieczność dopłaty podatku.

Należny podatek powinien być wtedy zapłacony do dnia 30 kwietnia 2018 r. (ale niekoniecznie w tym samym dniu, w którym złożono PIT).

adw. Łukasz Wieszczeczyński, Kancelaria TWZ