Pobierz e-pity 2019

Pierwsze zmiany w PIT już obowiązują: na początek lokaty

Piotr Szulczewski 21.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Od zmian zasad opodatkowania tzw. polisolokat, czyli umów na życie lub dożycie, rozpoczęły się nowelizacje podatków dochodowych, zapowiadane na koniec 2014 r. Pierwsza z tych zmian weszła w życie 18 października 2014 r.

Polisolokaty pełnią funkcję inwestycyjno – lokacyjną. Są to umowy ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawierane na określony czas. Wpłacane kwoty stanowią podstawę inwestycji, a jedynie niewielka ich część staje się składką ubezpieczeniową. Po wygaśnięciu umowy pieniądze wracają do klienta wraz z odsetkami. Od inwestycji co do zasady nie pobiera się podatku 19% ze względu na ubezpieczeniowy, a nie inwestycyjny charakter wypłaty.

Do 18.10.2014 r. kwoty uzyskane z tytułu umów ubezpieczeniowych pozostawały zwolnione z opodatkowania w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Ze zwolnienia nie mogły korzystać jedynie kwoty dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. Pozostałe lokaty pozostawały zwolnione z opodatkowania.

Opodatkowanie polislokat
Źródło: Thinkstock

Obecnie ze zwolnienia nie skorzystają również inne polisolokaty. Podobnie jak dotychczas dochodem nie podlegającym zwolnieniu jest dochód pochodzący z inwestycji w fundusze kapitałowe. Dochodem tym jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Od 18 października 2014 r. ograniczono zwolnienie z podatku również w stosunku do innych form lokowania składki. Zwolnieniu nie będzie już podlegał dochód ustalany na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo dochód równy składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia wskaźnik.

 

Umowy dotychczasowe bez podatku

Zwolnienie na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się do dochodów uzyskanych z umów zawartych do tej daty.

Jeżeli po dniu 31 grudnia 2014 r. umowa ta została zmieniona lub odnowiona, zwolnienia tego nie stosuje się do dochodów przypadających za okres od dnia zmiany lub odnowienia tej umowy. W takim przypadku podatek określa się proporcjonalnie od tej części dochodów, jaka przypada na okres zmianie lub odnowieniu umowy. Proporcję oblicza się w stosunku do całego okresu obowiązywania umowy.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, jeżeli wypłata dochodów wynika z umów zawartych, zmienionych lub odnowionych od dnia wejścia w życie przepisów do dnia 31 grudnia 2014 r. Wówczas zwolnienie na zasadach dotychczasowych, stosuje się do dnia 31 grudnia 2014 r., z tym że podatek 19% określa się od tej części dochodów, jaka przypada na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. proporcjonalnie do całego okresu obowiązywania umowy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1328), ogłoszona w dniu 3.10.2014 r. – przepisy dotyczące polisolokat posiadały 14 dniowe vacatio legis.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl