Pieczątka w firmie – obowiązki posiadania, prawo do korzystania z pieczęci

02.04.2015 10:00 (aktualizacja: )

Pieczątka w firmie – obowiązki posiadania, prawo do korzystania z pieczęci

Jedną z pierwszych czynności po założeniu działalności gospodarczej jest zakup pieczęci firmowej. Przepisy szczegółowo wskazują, czy i w jaki sposób należy się nią posługiwać oraz jakich danych do oznaczania przedsiębiorstwa używać. 

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie zmuszają przedsiębiorcy do posługiwania się pieczęcią firmową. Nakazują natomiast w obrocie gospodarczym podawać do wiadomości klientów pewien zakres informacji i danych. Jeżeli zatem pieczątka zawiera wszystkie dane obowiązkowe, to stanowi ona ułatwienie, które pozwala spełniać zadania wskazane przez przepisy prawa.

Do danych podstawowych, jakimi powinien posługiwać się przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji (CEiDG) należy numer NIP, powiązany z oznaczeniem przedsiębiorcy (firma) oraz formą organizacyjno – prawną. Przedsiębiorca oznaczenie to powinien stosować i umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEiDG powinien również podawać oznaczenie siedziby oraz adresu.

Obowiązek stosowania danych identyfikacyjnych dotyczy również podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru  Sądowego. Podmioty te są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

  • firmę lub nazwę;
  • oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
  • siedzibę i adres;
  • NIP;
  • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Oznaczanie oświadczeń pisemnych nie jest obowiązkowe w przypadku kontaktów z podmiotami pozostającymi z podmiotem w stałych relacjach umownych.

Za brak danych na pieczęci grozi grzywna

Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, w tym nie posługiwanie się minimalną ilością danych, jednostka uchybiająca temu obowiązkowi może zostać obciążona grzywną, nie wyższą niż 5.000 złotych.