Pobierz e-pity 2020

Pełnomocnictwo ogólne tylko w formie elektronicznej

Piotr Szulczewski 07.12.2015 10:00 (aktualizacja: )

Przysługujące w prowadzeniu spraw podatkowych pełnomocnictwo ogólne, do prowadzenia ogółu czynności podmiotu w postępowaniach podatkowych, przekazać będzie można wyłącznie w formie elektronicznej i to nie w każdy dowolnie wybrany przez mocodawcę sposób.

Pełnomocnictwo ogólne tylko w formie elektronicznej

Źródło: YAY foto

Nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa rozwinęła dotychczasowe zapisy dotyczące pełnomocnictw wskazując, że w 2016 r. dopuszczalne jest składanie jednego pełnomocnictwa do wielu spraw – pełnomocnictwa ogólnego. Upoważnia ono do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Nie oznacza to, że również wcześniej organy podatkowe nie wyrażały zgody na pełnomocnictwa ogólne (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 15.04.2009 r., sygn.. akt ILPB2/415-79/09-2/JK). Oprócz pełnomocnictwa ogólnego, reprezentujący na tej podstawie określony podmiot, może uzyskać dodatkowo pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu i na rzecz mocodawcy deklaracji podatkowych. W zależności od formy będą to odpowiednio druki UPL-1P (składany w formie pisemnej) oraz UPL-1 (składany w formie elektronicznej).

W odróżnieniu od pozostałych rodzajów pełnomocnictw, udzielenie pełnomocnictwa ogólnego zgłasza się wyłącznie elektronicznie do Ministra Finansów poprzez portal podatkowy Ministerstwa Finansów, który przekazuje je następnie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Nie ma natomiast możliwości, by pełnomocnictwa udzielić na piśmie.

W przypadku pełnomocnictwa szczególnego (lub pełnomocnictwa do doręczeń), dopuszczalne jest ich udzielenie na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszenie ich ustnie do protokołu. Wybór formy elektronicznej powoduje, że pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń są przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy. Nie trafiają one natomiast do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw.

Ze względu na to, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika ogólnego składa się za pomocą sieci internet, ustanowienie pełnomocnika ogólnego zwolnione jest z opłat skarbowych. Wolne od opłata pozostaje również korzystanie z elektronicznej wysyłki pełnomocnictw szczególnego, do doręczeń czy do podpisywania deklaracji podatkowych.

W listopadzie brak wzoru pełnomocnictwa ogólnego

Obecnie zapoznać można się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. Nadal nie pojawił się natomiast wzór pełnomocnictwa ogólnego. Jego kształt powinien w najbliższych dniach zaprezentowany na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

W załącznikach do powyższego rozporządzenia określono następujące wzory pełnomocnictw obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.:

  • PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne,
  • PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń,
  • OPS-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,
  • OPD-1 Zawiadomienie o odwołaniu, wypowiedzeniu, zmianie pełnomocnictwa do doręczeń.

Piotr Szulczewski, PIT.pl