Oszczędności podatkowe: już dziś oszacuj wstępnie koszty, jakie poniesiesz do końca roku

Piotr Szulczewski 13.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Oszczędności podatkowe: już dziś oszacuj wstępnie koszty, jakie poniesiesz do końca roku

Wstępne rozliczenie kosztów i zaplanowanie ich poniesienia w bieżącym lub przyszłym roku pozwoli dokonać podstawowej optymalizacji podatku za 2014 r. Warto już teraz zastanowić się nad wartością całorocznych przychodów oraz ich obniżeniem w odpowiedni sposób.
 

Inwentaryzację za rok 2014 czas zacząć

Przedsiębiorca nie powinien kończyć roku podatkowego ze stratą. Nie wynika to z ryzyka wszczęcia kontroli podatkowej, lecz ze względu na optymalizację kosztów, czyli bieżące rozliczanie ich i wykorzystywanie przy obniżaniu podatków. Podatnik, który wykaże stratę podatkową, może z niej korzystać w najbliższych 5 latach podatkowych, niemniej nie może wykazać jej więcej niż 50% rocznie. Powoduje to, że jeżeli tylko podatnik wykaże za 2014 r. stratę, to tylko połowę jej wartości rozliczyć będzie mógł w roku 2015. Druga część przypada do rozliczenia w 2016 roku lub w kolejnych 3 latach – 2017, 2018 lub 2019 r.

Spis z natury, inwentaryzacja
Źródło: Thinkstock

Celem ustalenia kosztów, które powinno się wykazać do końca roku podatnik powinien dokonać prognozy osiąganych przychodów i z nimi porównać obecne oraz konieczne do poniesienia koszty. Najkorzystniejszym podatkowo rozwiązaniem będzie wyrównanie wartości przychodów i kosztów podatkowych.

 

Spis z natury na koniec roku nie powinien być wysoki

Podatnik powinien skonfrontować ponoszone koszty z wartością szacowanego spisu z natury na koniec roku. U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

 

Zasady optymalizacji roku podatkowego

Odpowiednie rozliczanie kosztów oraz ich ujmowanie w danym roku można ująć w kilku ważnych zasadach. Zasady te należy stosować zarówno co do kwestii rozliczania spisu z natury, jak i co do zasad ustalania innych wydatków w II połowie roku. Oznacza to, że co do zasady:

  • dokonywane zakupy składników majątku ujmowane następnie spisem z natury na koniec roku będą neutralne podatkowo w rozliczeniu danego roku (nie dotyczy to m.in. memoriałowej metody rozliczania kosztów bezpośrednich); o ile bowiem koszt zakupu zostanie zaliczony jeszcze w bieżącym roku – ze względu na datę jego poniesienia, to ta sama wartość podwyższy remanent końcoworoczny, a tym samym wartości te wyrównają się,
  • korzystniejsze podatkowo jest nabywanie składników majątku, które nie będą rozliczane remanentem (nie będą uznane za towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady),
  • nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych warto dokonać już w październiku lub listopadzie – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się bowiem po raz pierwszy za miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • celem podwyższenia kosztów korzystnym okazać może się leasing operacyjny lub najem – w obu przypadkach koszty potrącane są co do zasady bezpośrednio, w okresie ich poniesienia,
  • warto rozważyć nabycie składników majątku na okres nie przekraczający roku lub skorzystać z amortyzacji de minimis do 50.000 euro – w obu przypadkach wartość kosztu nie wpłynie na remanent końcoworoczny i spowoduje znaczące podwyższenie kosztów podatkowych.

Przy rozliczaniu kosztów należy też pamiętać o wybranej metodzie ujmowania kosztów. W przypadku memoriału wydatki bezpośrednio odnoszące się do przychodów trafiają do kosztów roku, w którym ujęto odpowiadające im przychody. Jedynie koszty pośrednie rozlicza się na bieżąco. Koszty, które przekraczają okres roku (np. prenumeraty, rachunki za media za kolejne okresy) należy rozliczać w tym przypadku proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl