Ostatnie dni na zakup środków trwałych do amortyzacji w 2017 r.

Piotr Szulczewski 28.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Do końca listopada należy podjąć decyzję o nabyciu składników majątku, dla których pierwszy odpis ma nastąpić jeszcze w 2017 r. Zakup w grudniu nie pozwoli na oszczędności podatkowe w bieżącym, lecz dopiero w przyszłym roku. Wyjątkiem są szczególne rodzaje zakupów, które można dokonać w grudniu i ustalić odpis podatkowy jeszcze w 2017 r.

Ostatnie dni na zakup środków trwałych do amortyzacji w 2017 r.
Ostatnie dni na zakup środków trwałych do amortyzacji w 2017 r. / YAY foto

 

Podstawowa zasada amortyzacji podatkowej wskazuje, na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu amortyzacyjnego nie wcześniej niż w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia kompletnego środka trwałego do używania. W efekcie jedynie środek trwały, który został nabyty i przyjęty do używania w listopadzie, pozwoli na pierwszy odpis podatkowy w grudniu 2017 r.

Składniki majątku zaliczone do środków trwałych wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednak co do zasady począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu) środków trwałych.

Istnieją wyjątki od powyższej zasady. Wyjątki pozwolą albo na rozliczenie w kosztach dwóch rat amortyzacyjnych (za listopad i grudzień), albo wprowadzenie składnika majątku w całości do kosztów uzyskania przychodów. Do wyjątków tych należy:

  • Zakup składnika majątku o wartości nie wyższej niż 3500 zł – w takim przypadku o ile podatnik nie zadecyduje samodzielnie o amortyzacji w czasie, możliwe jest potraktowanie składnika majątku jako wyposażenia i zaliczenie go do kosztów w miesiącu oddania do użytkowania,
  • Zakup składnika majątku o wartości wyższej niż 3500 zł – i zaliczenie go bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów ze względu na przewidywany okres użytkowania krótszy niż rok; rozliczenie następuje w okresie poniesienia wydatku,
  • Rozliczenie amortyzacji używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – dokonuje się go wyłącznie w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku;
  • Amortyzacja de minimis (do 50.000 euro rocznie) – która dotyczy roku podatkowego, w którym podatnicy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz wszystkich lat u małych podatników – możliwe jest rozpoczęcie (lub przeprowadzenie) amortyzacji nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Amortyzacja nabytych fabrycznie nowych środków trwałych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł, pod warunkiem że wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł – w takim przypadku możliwe jest przeprowadzenie amortyzacji jednorazowej nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Dokonanie wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych – w takim przypadku podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty 100.000 zł.

Piotr Szulczewski, PIT.pl