Ostatnie chwile na decyzję o uproszczeniach w rachunkowości

Piotr Szulczewski 05.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Stowarzyszenia, fundacje, ale również i inne podmioty o niewielkich obrotach lub zatrudniające niewiele osób muszą podjąć decyzję, czy w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. zastosować szereg uproszczeń. Brak aktywności z ich strony zmusi ich do zastosowania podstawowych zasad obowiązujących wszystkie podmioty.

Od sprawozdania finansowego za 2014 rok rozpoczynają obowiązywać zasady, zgodnie z którymi jednostki mikro mogą upraszczać swoje sprawozdania finansowe, publikując w nim jedynie część danych w porównaniu z pełnym sprawozdaniem.

Podstawą zastosowania uproszczeń jest uchwała organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Brak uchwały spowoduje, że jednostka sporządzi pełne sprawozdanie, zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi wszystkie podmioty stosujące pełne księgi rachunkowe.

Na niezrealizowanie obowiązku narażone są szczególnie podmioty, które dotychczas korzystały z uproszczeń automatycznie, na podstawie przepisów ustawy. W ich przypadku podjęcie uchwały nie było dotychczas konieczne. Wśród takich są przede wszystkim nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, czy fundacje. Podstawą do stosowania tych zasad było rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.). Zostało ono uchylone i nie obowiązuje.

Do kiedy decyzja o uproszczeniach?

Przepisy prawa nie regulują terminu, w którym należy podjąć decyzję o uproszczeniach. W grę wchodzić mogą dwa terminy – do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych lub dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Wydaje się, że w tym przypadku nie trzeba stosować zasady bezpieczeństwa i wystarczającym będzie przestrzeganie drugiego z powyższych terminów.

Kim jest jednostka mikro?

Uproszczenia dotyczące sporządzania sprawozdań na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg dotyczą jednostek mikro. Za takie uznaje się:

 • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) w tym w organizacji oraz spółki cywilne inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - z wyłączeniem spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro oraz z wyłączeniem:
  • jednostek organizacyjnych działających na podstawie:
   • Prawa bankowego,
   • przepisów o obrocie papierami wartościowymi,
   • przepisów o funduszach inwestycyjnych,
   • przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
   • przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub
   • przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
  • jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie powyższych przepisów,
  • jednostek sektora finansów publicznych

- jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

-jeżeli jednostki te za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z wykorzystaniem uproszczeń przeznaczonych dla jednostek mikro, to uznaje się je nadal za takie jednostki, gdy w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych wielkości),

 • stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą o rachunkowości,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości dobrowolności (jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro).

Piotr Szulczewski

PIT.pl