Pobierz e-pity 2019

Ostatni dzień złożenia druków PIT w sobotę lub święto - zasady przesuwania terminów w 2015 r.

Piotr Szulczewski 22.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

W 2015 r. ostatni dzień stycznia i lutego przypadają w soboty. Spore zamieszanie wywołują zmiany przepisów co do liczenia ostatecznych terminów wysyłki pism w takich przypadkach. Pojawiły się głosy, że od 2015 r. termin przypadający w sobotę lub święto przesuwa się nie tak jak miało to miejsce dotychczas, na kolejny dzień roboczy, lecz wstecz - na ostatni dzień, w którym możliwe jest doręczenie pisma.

Aktualnie przy wysyłaniu rocznych deklaracji PIT, a także innych druków, jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Problem pojawił się w związku ze zmianą par. 12 ust 6 ustawy – ordynacja podatkowa, który reguluje zasady przesunięcia zachowania terminu doręczenia pism. Od 1 stycznia 2015 r. przepis ten wskazuje, że przesunięcie na następny dzień pod dniu lub dniach wolnych od pracy uważa się za dopuszczalne tylko w przypadku, jeżeli inne ustawy nie wskazują inaczej.

Zasady przesuwania terminów w 2015 roku
Źródło: Thinkstock

Pojawiły się głosy, że dodany zapis spowodował zmianę w sytuacjach, gdy ustawa stanowi o wysyłce pisma podatkowego w konkretnym dniu, np. „do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym”, „do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym”. Jednocześnie opinia takiej wykładni przepisów wskazuje, że jedynie, gdy terminy wyznaczane są w określonej ilości dni (np. „pismo należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia…”) termin przesuwa się na dzień kolejny, a nie wstecz.

Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej – czyli kiedy tak naprawdę skracać termin ustawowy

Zupełnie inaczej przepis rozumiany jest w Ministerstwie Finansów, a także przez większą część ekspertów.

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2014, poz. 1171), która wprowadza zmianę w problematycznym przepisie nie miała za zadanie zmian w zasadach liczenia wszystkich terminów, lecz wyłącznie zmian skonkretyzowanych określonym przepisem. Te przepisy wprowadzone zostały tą samą ustawą nowelizującą i dotyczą tzw. procedury VAT-MOSS (jednorodnego rozliczania usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych w podatku VAT. Przepis art 130c ust 2 i3 ustawyo VAT wskazuje, że deklaracje VAT dla tej procedury składa się za okresy kwartalne w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, a termin ten upływa również, gdy ostatni jego dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Jak wskazuje Jarosław Włoch radca prawny w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Spółka z o.o., zmiana w Ordynacji podatkowej, która podyktowana jest wprowadzeniem dodatkowej procedury w podatku VAT dla usług telekomunikacyjnych nadawczych i elektronicznych nie wywiera wpływu na termin zapłaty innych podatków czy termin złożenia deklaracji. Żadna z ustaw podatkowych do tej pory nie zawierała określenia co w przypadku, gdy termin ustawowy przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy i dlatego stosowało się doprecyzowanie zamieszczone w Ordynacji podatkowej jako akcie ogólniejszym. Ponieważ takie określenie pojawiło się w ustawy o VAT od 1 stycznia 2015 dla procedury MOSS, stąd konieczne było również doprecyzowanie przepisu Ordynacji, aby nie było tu konfliktu norm. Organy podatkowe nie powinny zatem wywodzić dla podatników niekorzystnych skutków z tych zmian, choć oczywiście nie można wykluczyć, że nie będą próbowały uciec się do takiego sposobu intepretacji.

Stanowisko zaprezentowane przez Małopolski Instytut Studiów Podatkowych potwierdza również Krajowa Informacja Podatkowa. W opinii KIP terminy przekazania pism związane z rocznymi rozliczeniami podatku przesuwają się odpowiednio z ostatniego dnia stycznia na 2 lutego 2015 r. i z ostatniego dnia lutego – na 2 marca 2015 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl