Pobierz e-pity 2019

Organizacje pożytku publicznego przestaną działać jak przedsiębiorstwa?

Piotr Szulczewski 26.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Pieniądze pochodzące z 1% podatku zamiast na działania prospołeczne, w dużej części przeznaczane są obecnie na promocję otrzymujących je organizacji pożytku publicznego. Zamiast celów statutowych 1% podatku wydatkowany jest na działania rynkowe – kupno reklam, spotów czy czasu antenowego, promujących pozyskiwanie kolejnych środków m.in. z akcji rozliczania 1% podatku. Nowe przepisy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie mają to zmienić.

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego przewiduje wprowadzenie dodatkowych, w stosunku do stanu obecnego, obowiązków informacyjno – sprawozdawczych.

W księgowości organizacji pożytku publicznego, wydzieleniu podlegać mają środki przekazane jej z akcji 1% podatku. Środki te uznawane są za publiczne, w związku z czym zgodnie z brzmieniem ustawy, będą mogły być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Kwoty wydawane niezgodnie z powyższą zasadą podlegają zwrotowi i przekazywane będą wraz z odsetkami za zwłokę, na Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Dodatkowo, organizacja pożytku publicznego wyodrębnić będzie musiała w ewidencji księgowej spośród środków z akcji 1%, kwoty wydatkowane na promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Promocja organizacji nie będzie automatycznie uznawana za działanie niezgodne z jej celem statutowym. Nowelizowane przepisy nie wskazują górnego limitu kwot, które można będzie spożytkować na poczet własnej promocji.

1% dla OPP
źródło: Thinkstock

Zmianie nie ulegnie obowiązek informowania o akcji 1% i środkach na promocję organizacji w sprawozdaniach z działalności merytorycznej. Obowiązek wyszczególnienia w rachunkowości organizacji pożytku publicznego kwot pochodzących i wydatkowanych następnie na promocję akcji 1% podatku zwiększy zatem obecne działania sprawozdawcze, nie ograniczając jednocześnie obowiązków istniejących dotychczas.


Promuj przekazanie 1% podatku, ale informuj ile wydałeś na reklamę

Organizowane akcje informacyjne będą musiały zawierać dane na temat tego, czy kampania prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, jest finansowana lub współfinansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacja ta będzie musiała się znaleźć we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych bez względu na to, jaką formę dotarcia do podatnika organizacja wybierze. Zarówno na ulotkach, w przekazach telewizyjnych, radiowych, na stronach internetowych lub w innych formach reklamy i promocji należy spodziewać się danych na temat finansowania danej akcji z kwoty 1% podatku.

Wyłącznie akcje, na które pieniądze nie będą pochodziły z wcześniejszych wpłat z 1%, nie będą musiały zawierać powyższych informacji. Takie działanie ma uczulić podatników na podmioty, które zamiast wydawać pieniądze przeznaczane w założeniu na cele społeczne – przeznaczają je na działalność promocyjną i marketingową.

Projekt ustawy nie zawiera wskazówek, by organizacja wskazywała dokładny udział środków na promocję z wcześniej przekazanej jej kwoty 1%. Informacja wskazywać ma jedynie na to, czy środki te choćby w części zostały przekazane na poczet konkretnej akcji promocyjnej. Zgodnie z projektem oczekiwać należy dokładniejszych informacji w tym zakresie w rozporządzeniu wykonawczym.


Czy programy do rozliczeń rocznych nadal będą pomagały w rozliczeniach?

Nowe przepisy ograniczają rolę, jaką w akcjach promocyjnych odgrywać mają programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego. Aplikacje tego rodzaju nie będą mogły, inaczej niż ma to miejsce obecnie, uprzywilejowywać organizacji pożytku publicznego, w szczególności poprzez wskazanie konkretnej organizacji pożytku publicznego lub jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, na poczet której podatnik przekaże 1% podatku.

Oznacza to z pewnością, że wszystkie programy do rozliczeń rocznych, które nie pozwalają wpisać obecnie podatnikowi własnej organizacji pożytku publicznego, podejmować będą działalność niezgodną z ustawą. Działania takie zagrożone będą karą grzywny do 5 tys. zł.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl