Opóźnienie w badaniach technicznych samochodu a prawo do pełnego odliczenia VAT

20.10.2014 10:00 (aktualizacja: )

Opóźnienie w badaniach technicznych samochodu a prawo do pełnego odliczenia VAT

2014-10-17

Czy brak badania technicznego w ustawowym terminie powoduje sankcje? Jakie pojazdy powinny posiadać nowe badanie techniczne po zmianach, które weszły od 1 kwietnia 2014 roku?


Brak badania technicznego - dla jakich samochodów?

W sytuacji gdy podatnik zdecyduje się na wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej, może skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od jego nabycia, jak również od kosztów eksploatacyjnych.

Badanie techniczne samochodu a 100% odliczenie VAT
Źródło: Thinkstock

Pojazdami tymi są te,

 • które podatnik wykorzystuje wyłącznie w działalności, zgodnie z ustalonymi zasadami ich używania, prowadzi do nich ewidencję przebiegu pojazdu,
 • których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub też ich użycie poza działalnością jest nieistotne. Mowa tu o:
  • pojazdach samochodowych innych niż samochody osobowe, wyposażone w jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą.
   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe posiadające kabinę kierowcy, z jednym rzędem siedzeń i nadwozie wykorzystywane do transportu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  • pojazdy specjalne, spełniające warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
   • agregat elektryczny/spawalniczy,
   • do prac wiertniczych,
   • koparka, koparko - spycharka
   • ładowarka,
   • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
   • żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Do pojazdów specjalnych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu, zostały również zaliczone:

 • pomoc drogowa, której nadwozie konstrukcyjnie jest przeznaczone do przewozu pojazdów uszkodzonych;
 • pojazdy pogrzebowe, jeśli działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług pogrzebowych,
 • bankowóz wyłącznie typu A i B, jeśli działalność gospodarcza podatnika polega na transporcie wartości pieniężnych.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wpisu w dokumentach rejestracyjnych tych pojazdów, iż zgodnie z przepisami o ruchu drogowym uznawane są one za pojazdy specjalne oraz spełniają warunki znajdujące się w odrębnych przepisach, określone dla tych przeznaczeń. Wymagania techniczne dla powyższych pojazdów powinny być potwierdzone badaniem technicznym, które przeprowadza okręgowa stacja kontroli pojazdów, oraz zaświadczeniem i odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku pojazdów specjalnych spełnienie wymagań technicznych można stwierdzić również na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Termin badania technicznego

Zgodnie z art. 9 ustawy o VAT dodatkowe badanie techniczne powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli do końca czerwca tego roku). Gdyby przed tym terminem podatnik chciał sprzedać pojazd, wówczas badanie powinno zostać wykonane nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

W przypadku pojazdów spełniających kryteria określone w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, potwierdzone wymaganym zaświadczeniem, nie ma znaczenia termin uzyskania takiego zaświadczenia (do 30 czerwca 2014). Według ekspertów pozyskanie zaświadczenia po terminie określonym w ustawie nie jest równoznaczne z utratą prawa do odliczenia VAT w pełnej wysokości od kosztów związanych z eksploatacja samochodu. Zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów jedynie potwierdza stan faktyczny co do kwalifikacji pojazdu. Należy również zauważyć, że przepisy ustawy o VAT nie przewidują żadnych sankcji w przypadku niedotrzymania obowiązującego terminu na przeprowadzenie badania technicznego.

Autor: Zespół wfirma.pl