Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży usługi artystycznego wykonania spektaklu kabaretowego

07.10.2014 11:00 (aktualizacja: )

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży usługi artystycznego wykonania spektaklu kabaretowego

Agencja artystyczna reprezentującą artystów planuje sprzedaż usługi artystycznego wykonania spektaklu kabaretowego na rzecz organizatora imprezy kabaretowej. Jak należy opodatkować podatkiem VAT taką sprzedaż?

Opodatkowaniem VAT podlega co do zasady odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym za świadczenie usług uważa się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Sprzedaż usługi artystycznego wykonania spektaklu kabaretowego na rzecz organizatora takiej imprezy w Polsce będzie więc usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Artystyczne wykonanie spektaklu a VAT
Źródło: Thinkstock

Należy przy tym zaznaczyć, iż w praktyce to organizator imprezy dokonuje sprzedaży biletów na własny rachunek. Z agencją artystyczną rozlicza się z kolei z kwoty honorariów artystycznych, które są ustalane najczęściej jako określona kwota lub udział we wpływach ze sprzedaży biletów. Z poszczególnymi członkami zespołów artystycznych agencja rozlicza się zwykle na podstawie umów o dzieło obejmujących przeniesienie praw.

 

Jaką stawka podatku VAT powinna być zastosowana przez agencję artystyczną?

Co do zasady w 2014 r. podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Oczywiście w ustawie o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 181, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Dlatego też w pierwszej kolejności należy ustalić czy agencja artystyczna świadczy usługę, o której mowa w poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Jaką argumentację prezentują agencje artystyczne?

Można spotkać się z argumentacją, że w rozpatrywanym przypadku agencja świadczy usługi występów artystycznych w zakresie artystów reprezentowanych przez nią na wyłączność. Usługa ta polega bowiem na umówieniu poszczególnych członków zespołu artystycznego, przetransportowanie ich w miejsce występu oraz rozliczenie związanych z tym honorariów i kosztów oraz przeniesienie odpowiednich praw związanych z artystycznym wykonaniem. Konsekwentnie, agencja reprezentując na wyłączność artystów jest jedynym podmiotem na rynku realizującym przedmiotową usługę, jest więc tym samym podmiotem świadczącym usługę występu artystycznego podlegającą opodatkowaniu VAT wg stawki 8%.

Jakie jest stanowisko organów podatkowych w tym zakresie?

Należy zaznaczyć, iż w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcą utworu jest ten, kto w okolicznościach określonych w tej ustawie stworzył utwór. Przyjmuje się przy tym, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Na tej podstawie organy podatkowe argumentują, że agencja artystyczna nie może być uznana za twórcę w rozumieniu powyższego przepisu, gdyż nie przysługuje jej autorstwo utworów wykonywanych przez artystów. Organy podatkowe powołują przy tym treść art. 85 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach, zgodnie z którym artystą wykonawcą jest w szczególności: aktor, recytator, dyrygent, instrumentalista, wokalista, tancerz i mim oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniający się do powstania wykonania.

Skoro agencja nie jest twórcą i artystą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. lecz zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych członków zespołów artystycznych, to jej działalność polegająca na sprzedaży usługi artystycznego wykonania spektaklu kabaretowego i związana z nią sprzedaż praw do artystycznego wykonania, które nabywa od członków zespołów artystycznych, nie może zostać uznana za działalność artysty wykonawcy. Dlatego też organy podatkowe mogą zakwestionować zastosowanie do usługi świadczonej przez agencję, polegającej na sprzedaży artystycznego wykonania spektaklu kabaretowego na rzecz organizatora imprezy, preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%. W rezultacie zostałyby one opodatkowane obecnie stawką podatku VAT w wysokości 23%. Podatek ten jest w pełni odliczany od padatku VAT należnego, generowanego po stronie organizatora imprezy i nie powinien stanowić problemu ekonomicznego (pomijając pewien wpływ na płynność finansową).
 

Paweł Szymański, szef zespołu Sports Arts & Entertainment w MDDP