Pobierz e-pity 2019

Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium RP

08.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

08.07 Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium RP

Co do zasady dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą podlegały zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19 % uzyskanego przychodu (a zatem bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu), o ile umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta z krajem beneficjenta dywidendy nie stanowi inaczej.

Jednakże należy pamiętać, że istnieje możliwość zwolnienia od podatku dochodowego dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium RP akcjonariuszowi będącemu spółką kapitałową mającą siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej. Aby można było skorzystać z tego zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm., dalej ustawa o CIT) muszą zostać spełnione kumulatywnie warunki dotyczące:

  1. Statusu spółki wypłacającej dywidendę - wypłaty dywidendy dokonuje spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
  2. Statusu beneficjenta - beneficjentem uzyskującym dochody z dywidendy jest spółka podlegająca w Polsce, innym państwie członkowskim UE, państwie należącym do EOG, lub Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
  3. Zwolnienia od podatku - spółka będąca beneficjentem dywidendy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
  4. Udziału w kapitale - spółka będąca beneficjentem dywidendy:
  • mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Unii Europejskiej lub EOG posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej,
  • mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej.
  1. Okresu posiadania udziałów (akcji) - beneficjent posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również gdy okres ten upłynie po wypłacie dywidendy.
  2. Zaświadczenia o miejscu siedziby beneficjenta - miejsce siedziby beneficjenta dla celów podatkowych zostanie udokumentowane certyfikatem rezydencji oraz spółka będąca beneficjentem przedstawi pisemne oświadczenie o niekorzystaniu w państwie swojej siedziby ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że polska ustawa o CIT w art. 22a nakazuje stosowanie przepisów dotyczących zasad opodatkowania dywidend z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: umowy UPO), których stroną jest Polska. Zatem w sytuacji, gdy została zawarta umowa UPO z państwem w którym siedzibę lub zarząd ma beneficjent dywidendy zasadą jest, że dywidenda wypłacana takiemu beneficjentowi podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w umowie UPO, chyba, że spełnione zostały warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia przewidzianego w ustawie o CIT.

Rafał Dąbrowski Konsultant podatkowy
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.