Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Opodatkowanie bonów - będą zmiany w zasadach rozliczenia VAT

Piotr Szulczewski 08.05.2018 10:57 (aktualizacja: )

Obecnie wydanie bonu pozwalającego na jego zamianę na towar lub usługę nie stanowi podstawy do naliczenia VAT. Dopiero faktyczna czynność opodatkowana, z jaką wiąże się bon, jest podstawą do rozliczenia podatku i ujęcia go w deklaracji VAT. Zasada ta ulegnie znaczącej modyfikacji.

Od 1 stycznia 2019 r. inaczej opodatkowane będą transakcje z bonami jednego przeznaczenia, a inaczej różnego przeznaczenia. W tym pierwszym przypadku jest to instrument w postaci bonu na towary lub usługi, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu. W efekcie, może zatem zostać ustalone, że bon można wymienić na różne produkty z asortymentu dostawcy i mimo to będzie to bon jednego przeznaczenia.

 

Bon jednego przeznaczenia

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. W efekcie już samo jego wydanie będzie zmuszało do naliczenia podatku VAT niezależnie od tego, czy bon zostanie faktycznie zrealizowany i będzie mu towarzyszyło wydanie towaru lub świadczenie usługi. W efekcie wydanie bonu (jego transfer) na każdym etapie jego przekazania i obrotu – jest podstawą do zrównania czynności z opodatkowaną.

Jeżeli transferu bonu dokonuje podatnik działający w imieniu innego podatnika czynność zrównuje się z dostawą towarów lub świadczeniem usług, których ten bon dotyczy.

Co istotne, faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon. W efekcie samo wydanie towaru lub usługa za bon – nie będzie powodowała, aby podatek był naliczany ponownie.

 

Bon różnego przeznaczenia

Inaczej sytuacja wygląda przy bonach, które nie spełnią warunków bonu jednego przeznaczenia, gdzie sytuacja jest podobna, jak obecnie. Faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer tego bonu.

W przypadku gdy transferu takiego bonu dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu VAT nalicza się usługi pośrednictwa, promocji lub dystrybucji.

Gdy wynagrodzenie przekazane za wydanie bonu pozostanie u wystawcy uznaje się, że podatnik, który zatrzymał to wynagrodzenie wyświadczył usługę gotowości do realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy na rzecz ostatniego posiadacza bonu. Usługę uznaje się za wówczas za wykonaną z chwilą upływu terminu ważności bonu różnego przeznaczenia i z tą chwilą należy rozliczyć VAT.

 

Bony różnego przeznaczenia a podstawa opodatkowania

W przypadku bonów jednego przeznaczenia podstawa opodatkowania ustalana jest tak, jak ma to miejsce przy dostawie (świadczeniu) z bonem związanymi. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w zamian za bon różnego przeznaczenia realizowany w całości, w odniesieniu do tego bonu jest równa:

  1. wynagrodzeniu zapłaconemu za ten bon, pomniejszonemu o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami;
  2. wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami – w przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne.

 

Gdy dochodzi do realizacji częściowej, wówczas podstawa ta jest równa odpowiedniej części:

  1. wynagrodzenia zapłaconego za ten bon, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami;
  2. wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami – w przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne.

 

Gdy podatek naliczany jest z bonu niezrealizowanego, podstawa opodatkowania z tytułu usługi gotowości do realizacji jest równa:

  1. wynagrodzeniu zapłaconemu za bon, pomniejszonemu o kwotę podatku związaną ze świadczoną usługą gotowości;
  2. wartości pieniężnej wskazanej na bonie lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną ze świadczoną usługą gotowości – w przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne.