Opłata reklamowa dochodem gminy

10.11.2015 10:00 (aktualizacja: )

7 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015 poz. 1685), która doprecyzowuje, że wpływy z opłaty reklamowej od umieszczanych tablic lub urządzeń reklamowych stanowią dochód gmin. Możliwość uchwalania takiej opłaty przez rady gmin wprowadziła tzw. ustawa krajobrazowa, obowiązująca od 11 września 2015 r.

Opłata reklamowa - nowy parapodatek od 11 września 2015 roku

Źródło: YAY foto

Opłatę reklamową pobiera się od:

  1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
  2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
  3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

    a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

    b) jest bez tytułu prawnego

– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

/ks na podstawie www.sejm.gov.pl