Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Odwołanie przedsiębiorcy od negatywnej decyzji dotyczącej pomocy covidowej

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy aktualnie nie mają możliwości odwołania się od negatywnej decyzji dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy oraz starostów w sprawie przyznania pomocy z Tarczy antykryzysowej. Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorców apeluje o wprowadzenie zmian w tej kwestii.

Świadczenia pomocowe wypłacane przez starostów oraz urzędy pracy są świadczeniami, po które z chęcią sięgają przedsiębiorcy. Niestety nierzadko się zdarza, że decyzja o wypłacie świadczenia jest negatywna. Jak twierdzi Rzecznik MŚP docierają do niego liczne sygnały od zaniepokojonych przedsiębiorców - ,, z licznych sygnałów napływających do Biura Rzecznika MŚP od przedsiębiorców z sektora MŚP wynika, że jeżeli po wstępnej ocenie wniosku organ stwierdzi, iż wnioskodawca nie spełnia wymogów uzyskania przedmiotowej pomocy, przedsiębiorca nie posiada środka prawnego pozwalającego na poddanie weryfikacji negatywnego stanowiska organu”. Zdaniem Rzecznika kwestię tą należy jak najszybciej zmienić. 

Odwołanie od negatywnej decyzji ws tarczy

Źródło: shutterstock

Prawo przedsiębiorcy do odwołania się od decyzji

Rzecznik MŚP ocenia negatywnie aktualną sytuację. Dlatego też wystąpił do MRPiT o wprowadzenie możliwości złożenia przez przedsiębiorcę odwołania od odmowy udzielenia pomocy publicznej przez dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy oraz starostów. Jak twierdzi Rzecznik ,, Brak jednoznacznych ustawowych regulacji w zakresie formy odmowy udzielenia wsparcia i możliwości odwołania od negatywnego rozstrzygnięcia wydanego przez dyrektora urzędu pracy pozbawia przedsiębiorców instrumentów obrony swoich praw. Rzecznik MŚP podkreślił, że udzielanie wsparcia przez dyrektorów urzędów pracy odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności organ rozpatruje wniosek, tzn. ocenia czy wnioskodawca spełnia kryteria do uzyskania pomocy. W przypadku weryfikacji negatywnej organ odmawia uwzględnienia wniosku. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek zostaje uwzględniony następuje kolejny etap – zawarcie umowy z przedsiębiorcą. W swojej ocenie Rzecznik MŚP wskazał, że we wstępnej fazie rozpatrywania wniosku organ administracji publicznej rozstrzyga władczo o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy. Ta okoliczność przesądza, że mamy tutaj do czynienia z procedurą administracyjną, która w przypadku odmowy uwzględnienia wniosku powinna zakończyć się w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie”.

Jaka pomoc z urzędów pracy?

Aktualnie przedsiębiorcy w ramach Tarcz antykryzysowych mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP (dofinansowanie do wynagrodzeń), czy o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród form pomocowych znajduje się również niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Lista obowiązujących aktualnie świadczeń pomocowych wraz z zasadami ich przyznawania dostępna jest tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Tarcza finansowa PFRMikropożyczka